Výsledky uplatnenia superodpočtu nákladov na výskum a vývoj v roku 2021 (11.12.2022)

Priebežne zverejňovaný zoznam subjektov uplatňujúcich superodpočet nákladov na výskum a vývoj za rok 2021 ukázal, že aj keď medziročný nárast počtu subjektov bol iba mierny, tak objem odpočítanej dane z príjmu stúpol až o 51,6 %. V roku 2021 sa naplno prejavil vplyv sadzby superodpočtu na úrovni 200 %.

Podľa zoznamu Finančnej správy SR aktualizovaného k 11.12.2022 si uplatnilo v roku 2021 superodpočet 484 subjektov pri realizácií 1383 projektov výskumu a vývoja. Celková výška superodpočtu bola rekordných takmer 267,1 mil. EUR, čo pri dani z príjmov predstavuje štátnu podporu 56,1 mil. EUR. Tento zoznam ešte nemusí byť úplne konečný, pretože Finančná správa SR zverejňuje údaje o čerpaní superodpočtu až 3 mesiace po podaní daňových priznaní. Preto je možné, že v týchto údajoch nebudú zahrnuté spoločnosti, ktoré podali daňové priznania k 31.12.2022 za zdaňovacie obdobie, ktoré začínalo v priebehu roku 2021. Úplné údaje za rok 2021 budú známe až na jar 2023.

Medziročný nárast čerpania až o 51,6 %

Z uvedeného zoznamu je možné vyčítať, že celková podpora výskumu a vývoja formou superodpočtu medziročne narástla o 51,6 % a to z 37,2 mil. EUR na 56,1 mil. EUR. Zrejmý je aj nárast z 415 na 484 subjektov uplatňujúcich si superodpočet, čo je o 16,6 % viac. Počet realizovaných projektov výskumu a vývoja medziročne vzrástol o 24,4 % z 1112 na 1383 projektov.

Čo mohlo spôsobiť nárast celkového čerpania superodpočtu v roku 2021?

Takéto značné navýšenie čerpania superodpočtu je možné pripísať atraktívnej sadzbe superodpočtu vo výške 200 %, pričom počet podnikov poberajúcich superodpočet tiež vzrástol. Nárast superodpočtu oproti minulému roku spôsobilo navyše aj to, že k siedmim najväčším poberateľom superodpočtu (Continental Matador Rubber, SLOVNAFT, Continental Automotive Systems Slovakia, ESET, VÚB, MTS, TATRAVAGÓNKA) sa tento rok znovu, po dvoch rokoch, pripojil aj U. S. Steel Košice, ktorý sám o sebe získal 13,7 mil. €, čo tvorí až 24,4 % z celkového rozdeleného superodpočtu. Podpora všetkých ôsmich najväčších poberateľov superodpočtu spolu tvorí enormných 46,0 % z celkového balíka.

Superodpočet čerpajú podniky takmer všetkých veľkostí

Do čerpania superodpočtu sa neváhali zapojiť subjekty všetkých veľkostí. Táto skutočnosť preukazuje, že superodpočet je naozaj plošný nástroj podpory výskumu a vývoja, ktorým je možné zasiahnuť širšie spektrum subjektov. Výhodou superodpočtu je jeho nárokovateľnosť a administratívne jednoduchšia agenda oproti čerpaniu štrukturálnych fondov.

Podniky však nečerpajú superodpočet rovnomerne. Spolu 53 veľkých podnikov (asi 11 % z celkových podnikov) si rozdelili 61,2 % z celkového balíka. Toto je však úplne prirodzené, nakoľko investujú do projektov väčšieho rozsahu, v porovnaní s malými podnikmi a mikropodnikmi. U veľkých podnikov sa tento rok prejavilo významné medziročné zvýšenie celkového čerpania o 64 % a zvýšenie priemerného čerpania o 57,9 %. To je spôsobené hlavne účasťou U. S. Steel Košice, keďže v rokoch 2020 a 2019 superodpočet neodpočítavali. Na rozdiel od veľkých podnikov sa čerpanie stredných podnikov, ktorých počet činí 102 (asi 21,1 % z celkových podnikov), výrazne zlepšilo a v roku 2021 mali nárast celkového čerpania o 47,1 %. Na druhú stranu, mikro a malé podniky v počte 323 (asi 66,7 % z celkových podnikov) si rozdelili iba 19,7 % z celkového balíka.

Pri medziročnom porovnaní daňovej podpory výskumu a vývoja formou superodpočtu je zrejmé, že najvyšší nárast v počte uplatňujúcich podnikov zaznamenala kategória stredných podnikov, konkrétne zo 74 na 102, čo predstavuje medziročný nárast o 37,8 %. Čerpanie superodpočtu malé podniky medziročne zvýšili z 6,5 mil. € na 8,8 mil. €, čo predstavuje nárast asi o 34,9 % v porovnaní s minulým rokom. To je možné odôvodniť tým, že vyšší 200% superodpočet spôsobil vyššiu dostupnosť štátnej podpory firmám, ktoré realizujú výskum a vývoj aj v menšom meradle. Stredné podniky medziročne uplatnili výrazne vyššiu podporu a to o cca 47,1 %, pričom priemerné čerpanie stredných podnikov sa zvýšilo len mierne o 6,7 %.

 

Najviac peňazí v roku 2021 išlo do kovovýroby a Bratislavského kraja

Superodpočet najviac využili podniky z oblasti kovovýroby a hutníctva (28 %) a to vďaka účasti U. S. Steel Košice. Nasledovali informačné technológie (15,9 %), strojárstvo (12,6 %), chémia a plasty (11,1 %) a rebríček TOP 5 odvetví uzatvára elektrotechnika (8,2  %). Avšak treba brať na vedomie, že bez vyššie spomínaného  U. S. Steel Košice by do kovovýroby išlo len 3,7% čo je výrazne menej a zaradilo by to kovovýrobu až na siedme miesto v rebríčku a to tesne nad vývoj a testovanie  s percentuálnym zastúpením 3,5%.

Podľa geografického rozloženia subjektov na Slovensku, najväčší objem superodpočtu znova putoval do Bratislavského kraja (30,82 %), tesne za ním sa umiestnil Košický kraj (30,08 %), na treťom mieste sa umiestnil Trenčiansky kraj (12,94 %) a nasleduje Trnavský kraj (9,8 %) so Žilinským krajom (7,35 %). V tomto porovnaní výrazne zaostávajú Nitriansky kraj (3,85 %), Prešovský kraj (3,29 %) a Banskobystrický kraj (1,87  %). Samozrejme aj tu treba spomenúť, že bez U. S. Steel Košice by mal Košický kraj iba 5,7 % z celkového objemu superodpočtu.

 

Zhodnotenie výsledkov čerpania superodpočtu v roku 2021

Po zhodnotení skoro kompletných dát čerpania superodpočtu v roku 2021 je možné povedať, že sa superodpočet celkom dobre udomácnil vo výskumno-vývojových firmách na Slovensku. Vyhľadávajú ho nielen veľké podniky, ale je to veľmi zaujímavý nástroj podpory mikro, malých a stredných podnikov, a to najmä vďaka zvýšenej sadzbe 200 % v roku 2021. Nevýrazný rok 2019 vystriedali roky 2020  a 2021, kedy firmy významnejšie investovali do výskumu a vývoja aj napriek pandémií. V roku 2022 je očakávaný významnejší pokles vo výške uplaneného superodpočtu, pretože jeho sadzba klesá na 100 %.

Medziročne sa zvyšuje nielen počet subjektov, ale aj počet projektov výskumu a vývoja, na ktoré podniky čerpajú superodpočet. V roku 2021 ich bolo podľa dostupných dát celkovo 1383 čo je o 24,4 % viac, ako predchádzajúci rok. Štát týmto priemerne podporil 40,5 tis. €/projekt. Počet spoločností, ktoré získali podporu nad 1 mil. EUR narástol na 8 podnikov, pričom celkový počet spoločností, ktoré získali podporu nad 100 tis. €, narástol na 82 podnikov.

Metodika spracovania štatistických údajov

Spracovanie údajov vychádza z predpokladu, že do obdobia 2021 patria všetky subjekty, ktorým začína zdaňovacie obdobie kedykoľvek v priebehu kalendárneho roku 2021. Subjekty, ktorým začína zdaňovacie obdobie napr. 1.12.2021 a končí 30.11.2022, budú zahrnuté stále do obdobia 2021, pričom ich výsledky budú zverejnené až v marci 2023. Hlavným východiskom tejto metodiky je skutočnosť, že subjekty si uplatňujú superodpočet podľa tých pravidiel, ktoré sú platné v deň, kedy im začína zdaňovacie obdobie. A legislatívne podmienky superodpočtu sa menia vždy k prvému dňu kalendárneho roka.

zoznamoch Finančnej správy SR zverejnených počas kalendárneho roka 2022 sa vyskytlo niekoľko subjektov, ktoré si dodatočným daňovým priznaním spätne menili výšku uplatneného superodpočtu. Dá sa predpokladať, že tento trend bude pokračovať aj v roku 2023. Preto je možné, že údaje z tohto spracovania dát sa môžu budúcich rokoch mierne pozmeniť.

Celkovú výšku uplatneného superodpočtu mohla ponížiť skutočnosť, že niektoré podniky využívali podporu zamestnanosti vo forme príspevkov 3B v mesiacoch január a február 2022. Práve o takto podporené výdavky si museli firmy superodpočet ponižovať, pretože osobné náklady na výskum a vývoj podporené z iných verejných zdrojov nemohli byť započítané do superodpočtu.

Uplatnený superodpočet v období 2021 však môže byť ešte vyšší, ako je uvedené vo zverejnenom zozname Finančnej správy SR. Superodpočet funguje tak, že subjekt si môže odpočítať v danom roku maximálne toľko, aký má daňový základ pre výpočet dane z príjmu. V prípade nízkeho základu dane si podniky môžu superodpočet preniesť do ďalších 5 zdaňovacích období. To sa v objeme čerpania objaví však až v nadchádzajúcich obdobiach.

Pre obdobie 2022 môžeme s najväčšou pravdepodobnosťou očakávať naopak pokles čerpania superodpočtu, pretože od 1.1.2022 je sadzba superodpočtu znížená z  200 % na 100 %.

Ing. Martin Gondár, Ing. Dominik Detrich
SmarTech Solutions SK, s.r.o.

Návrat hore