GDPR – Ochrana osobných údajov

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len „OÚ“).

V zmysle nariadenia GDPR („General Data Protection Regulation”) nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, platné a účinné od 25.05.2018 a 18/2018 Zákona o ochrane osobných údajov ďalej v texte len ako („Zákon a Nariadenie”) a (ďalej aj len ako „Podmienky“).

Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana vašich OÚ pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok.  

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky www.smartech.sk je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Zodpovedná za ochranu osobných údajov tejto webovej stránky je spoločnosť: SmarTech Solutions SK, s.r.o., 1. mája 173/11, 911 01 Trenčín, zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 32590/R, IČO: 50 149 237, v mene ktorého koná Ing. Martin Gondár, konateľ (ďalej ako „spoločnosť alebo prevádzkovateľ“).  Spoločnosť pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava príslušné predpisy o ochrane osobných údajov. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
E-mail:  gdpr@smartech.sk

Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu vo vzťahu k osobným údajom.

Názov zodpovednej osoby: KROČKA & PARTNERS s.r.o.
Sídlo: Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava
Kontakt: dpo@krockaparters.sk

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre www.smartech.sk (ďalej ako „naša webová stránka“)  a s ňou súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami. Prosím, berte na vedomie, že internetové stránky tretích osôb majú svoje vlastné pravidlá ochrany súkromia, ktoré by ste si v záujme ochrany svojho súkromia mali dôkladne prečítať pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov tretím osobám.

1.  BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

1.1

Zabezpečenie osobných údajov.

Spoločnosť dodržiava prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, ako aj k ich inému neoprávnenému spracovaniu či zneužitiu. Spoločnosť vyžaduje dodržiavanie rovnako prísnych opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov aj od všetkých sprostredkovateľov, ktorých využíva, a to na základe uzatvorených zmlúv o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 28 nariadenia. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

1.2

Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našej webovej stránke a jej používaniu, ste zodpovedný ako používateľ za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich uchovanie v tajnosti.

1.3

Vaše OÚ sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. OÚ v našich systémoch ako internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

2. ZÁKLADNÉ POJMY

 • Dotknutá osoba. Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
 • Súhlas dotknutej osoby. Akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
 • Osobné údaje. Údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 • Spracúvanie osobných údajov. Spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
 • Porušenie ochrany osobných údajov. Porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytovaniu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim.
 • Prevádzkovateľ. Každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
 • Sprostredkovateľ. Každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
 • Príjemca. Každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.
 • Tretia strana. Každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.

3.  ZBER A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Vami poskytnuté osobné údaje

Osobné údaje spracúvame podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov.

3.2 Dotknutými osobami sú:

Návštevníci webovej stránky, budúci klienti, klienti, zamestnanci klientov, dodávatelia, odberatelia, fanúšikovia na sociálnej sieti atď.

3.3 Účel spracúvania OÚ, právny základ, kategória osobných údajov a lehota na vymazanie

P.č.

Kategória osobných údajov

Účel spracovania

Právny základ spracovania

Lehota na vymazanie OU

 

1. 

Bežné osobné údaje (uvedené na FA)

Účtovná agenda 

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie účtovníctva a plnenie si zákonných povinností.  Do predmetnej  agendy zahŕňame aj spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom/dodávateľov atď.

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) plnenie si zákonných povinností vplývavajúcich z osobitných predpisov napr. zákon o účtovníctve 

10 rokov od uzatvorenia účtovného roka 

2.

Bežné osobné údaje (potrebné k uzatvoreniu zmluvy, plneniu a realizácií zmluvy)

Zmluvy 

Účelom spracúvania OÚ je uzatváranie, plnenie a realizácia povinností vyplývajúcich zo zmlúv s dodávateľmi/odberateľmi.

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. b)  Nariadenia – zmluvný/predzmluvný vzťah

do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu

3.

Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, spoločnosť, zaradenie, kontaktné údaje)

Obchodná komunikácia

Účelom spracúvania OÚ je vedenie databázy dodávateľov/odberateľov ich zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností pre zabezpečenie plynulých dodávateľsko–odberateľských vzťahov.

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f)  Nariadenia – oprávnený záujem

5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu/podania kratšie ak podáte námietku

 

4.

Údaje uvedené v profile

Sociálne siete 

Účelom spracúvania osobných údajov je vytvorenie firemných profilov na sociálnych sieťach, za účelom lepšej komunikácie s klientami (bývalými, potencionálnymi).Viac informácií nájdete v ods.4 týchto podmienok.

 

Aký oprávnený záujem?

Komunikácia s klientami prostredníctvom fanpage.

 

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f)  Nariadenia – oprávnený záujem

pokým nezruší sledovanie stránky, nevymaže dotknutá osoba komentár

5.

Bežné osobné údaje napr. e-mail/telefónne číslo

Marketing – ak nie ste našim klientom

Účelom spracúvania osobných údajov je priamy marketing, ak ste sa na takýto odber prihlásili, budeme vás informovať o novinkách, legislatívnych zmenách, odborných seminároch.

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia súhlas 

 

5 rokov alebo do odvolania súhlasu 

4.

Bežné osobné údaje napr.

[meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo]

 

Marketing – ak ste našim klientom

ÚÚčelom spracúvania osobných údajov je priamy marketing (napr. zaslanie vianočného pozdravu),  budeme vás informovať o novinkách, legislatívnych zmenách, odborných seminároch a bude nás zaujímať váš názor.

Aký oprávnený záujem?

Informovanie našich klientov o novinkách, zmenách (napr. v legislatíve pri super odpočte).

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem

 

5 rokov od poslednej poskytnutej služby alebo kratšie ak podáte námietku 

5.

Bežné osobné údaje napr. meno, priezvisko, pozícia, názov spoločnosti, titul

Referencie 

Zverejňovanie referencii za účelom propagácie služieb klienta a spokojných zákazníkov.

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

 

do piatich (5) rokov odo dňa poskytnutia súhlasu alebo do odvolania súhlasu a samotný súhlas (dokument) nasledujúci jeden (1) roky po jeho zániku

6.

Bežné osobné údaje napr. kontaktné údaje

Kontaktné formuláre

Účelom spracúvania OÚ je poskytnutie informácií či  má subjekt nárok na super odpočet výdavkov (nákladov) na  výskum a vývoj. Týka sa to týchto formulárov: A) Spravme bezplatný audit. B) Získajte istotu a nechajte si skontrolovať agendu super odpočtu. C) Poďme zistiť, či máte nárok na daňovú podporu výskumu a vývoja. D) Poraďte sa.

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. b)  Nariadenia – zmluvný/predzmluvný vzťah

1 mesiac od zaslania 

7.

Dátum a čas návštev webových stránok prevádzkovateľa, technické informácie ako rozlíšenie obrazovky, operačný systém, typ prehliadača a typ zariadenia, geografické lokalizačné údaje (krajiny a mesta), IP adresa, krstné meno alebo priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, ďalšie typy OÚ závisí na spôsobe využívania primárnej služby zo strany prevádzkovateľa.

Zákaznícka podpora 

Účelom spracúvania OÚ, sú OÚ poskytnuté prostredníctvom live chatu. Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a emaily, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu so zamestnancom do príslušného chatovacieho okna na webových stránkach. Vyplnením údajov vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním uvedených údajov. Vaše meno a emailovú adresu len na základe začatia chatu nijako ďalej nevyužívame.

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

 

1 rok od ukončenia chatu

8.

Bežné osobné údaje

Odborné semináre 

Účelom spracúvania osobných údajov je kontaktovanie a poskytnutie informácií o seminári na mieru. 

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. b)  Nariadenia – zmluvný/predzmluvný vzťah

1 mesiac od zaslania žiadosti

9.

Bežné osobné údaje, údaje uvedené v žiadosti

Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Účelom spracúvania OÚ je uplatňovanie práv dotknutých osôb (reklamácie v oblasti GDPR).

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. c)  Nariadenia – zákonná povinnosť 

5 rokov od vybavenia žiadosti 

10.

verifikácia ľudského konania pri prevencii pred útokmi bot robotov – takzvane captcha kódy, logy

Bezpečnosť

Účelom spracúvania osobných údajov zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti.

Aký oprávnený záujem?

Zabrániť neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným sieťam, zabrániť poškodzovaniu počítačových a elektronických komunikačných systémov a ochrana údajov, nachádzajúcich sa v informačných systémoch prevádzkovateľa.

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem

 

5 rokov nasledujúcich po skončení kalendárneho roku, v ktorom bol log zaznamenaný

11.

Bežné osobné údaje

Registratúra 

Vedenie prijatej a odoslanej pošty, vedenie registratúry a zoznamov, štatistické účely, archívne účely.

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – zákonná povinnosť v súčinnosti s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem

 

10 rokov

12. 

Bežné osobné údaje (napr. uvedené na FA, anonymizované OÚ zamestnancov klienta)

 Superodpočet Účelom spracúvania osobných údajov je poskytnutie služby tzv. nároku na superodpočet. Služba zahŕňa najmä posúdenie či klient, má nárok na superodpočet , následne vypracovanie príslušnej projektovej dokumentácie a kontrolu projektovej dokumentácie.

 V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – zmluvný vzťah

10 rokov od uzatvoreniam účtovného roka

4. SOCIÁLNE SIETE

Prevádzkovateľ je zodpovedný za zber dát a čiastočne aj prevádzkovatelia platforiem sociálnych sietí. V určitých spracovateľských operáciách vystupujeme ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 bod 4 Nariadenia.

Prevádzkovateľ prevádzkuje tieto stránky na týchto platformách:

– Facebook

Prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na ochranu OÚ dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností. Používatelia sociálnych sietí sú zodpovední za obsah a svoje profily. Podrobnejšie informácie k spracovaniu osobných údajov prevádzkovateľom nájdete na nižšie:

– Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Účelom spracúvania osobných údajov je vytvorenie firemných profilov na sociálnych sieťach, za účelom lepšej komunikácie s klientami (bývalými, potencionálnymi).

Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov (ďalej len „súbory cookies (ID)“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.

Právny základ spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) oprávnený záujem.

Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich stránkach a účtoch sociálnych sietí, ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď., sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnych sietí. Osobné údaje následne nespracúvame na iný účel. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať komentáre a iné obsahy (videá, obrázky atď.), ak ide o porušenie platnej legislatívy (nenávistné komentáre, uštipačné komentáre, rasistické alebo inak porušujúce základné ľudské práva a slobody), a právo zdieľať vaše príspevky v prípade, ak komunikujete prostredníctvom sociálnych sietí.

Príspevky sa uchovávajú na našej „timeline“ na stránke po neobmedzenú dobu alebo pokým ich vy nezmažete, alebo ak ich nevymažeme my ako prevádzkovateľ. 

5. NAŠI PARTNERI

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom. Ide napr. o poštovné spoločnosti; profesionálni poradcovia (napr. advokáti, exekútori, notári, súdy, prekladatelia); poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft, Google); poskytovatelia technickej podpory, vývoja a správy IT systémov a aplikácií, spracovanie a uchovávanie dát (napr. Google Analytics); poskytovateľov hostingových služieb; prevádzkovatelia sociálnych sietí; externí spolupracovníci PREVÁDZKOVATEĽA.

 • Google LLC – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko (nástroje pre on-line marketing),
 • Google Analytics – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko (štatistiky),
 • Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing), Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States,
 • Facebook Pixel, Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States,
 • Microsoft Corporation, Redmont 980 52 Washington, United States  (sociálna sieť LINKEDIN),
 • YOUTUBE, LLC. (marketing), YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United States, 
 • The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, United States (aplikácia MailChimp),
 • Vimeo.com, Inc. (videá),
 • IMPER cz, s.r.o. (marketing), Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5-Smíchov, Česko
 • Smartsupp.com, s.r.o. (livechat), Lidická 20, 602 00 Brno, Česko
 • Účtovná spoločnosť, advokátska kancelária, webhosting,
 • SMARTECH Solution, s.r.o., Sokolská 3921, 760 01, Zlín
 • One Click Business Solutions, s.r.o. (one click – CRM) Šostakovičovo nám. 1515/5, 155 00 Praha 13-Stodůlky, Česko 

Osobné údaje sa poskytujú v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov (napr. orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej moci, OČTK atď.) alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.

Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich odbornej starostlivosti, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona. 

6. MLADŠÍ AKO 16 ROKOV

Upozorňujeme na to, že všetky on-line nástroje na našej webovej stránke, ktoré spracúvajú osobné údaje, môžu používať výhradne osoby, ktoré dovŕšili 16. rok veku. Použitie on-line nástrojov a z toho vyplývajúce spracúvanie dát používateľmi pod touto vekovou hranicou bez súhlasu rodičov/zákonných zástupcov je zakázané. Pokiaľ by napriek tomu došlo k spracúvaniu takýchto osobných údajov, zastavíme spracúvanie týchto údajov hneď, ako sa o tom dozvieme.

7. DOBA SPRACÚVANIA

Prevádzkovateľ spracúva OÚ len nevyhnutný čas a dodržiava pri tom zásady spracúvania OÚ. V prípade, ak nám bol udelený súhlas, tak po dobu udelenia súhlasu alebo odvolania súhlasu.

V prípade, ak spracúvame OÚ na základe zákona napr. účtovné doklady, tie spracúvame po dobu 10 rokov. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva prevádzkovateľ po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, t.j. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Ďalšie spracovanie OÚ nad rámec uvedených lehôt vykonáva prevádzkovateľ iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú. Presná špecifikácia je uvedená čl. 3 pri každom jednotlivom účele spracúvania OÚ.

8. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ obmedzujeme prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). USA je považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany a to vzhľadom na rozhodnutie súdneho dvora EÚ vo veci SCHREMS II, zo dňa 16. júla 2020 bola zrušená platnosť systému ochrany súkromia tzv „ Privacy Shields“, na prenosy údajov sa používajú štandardné zmluvné doložky schválené komisiou. V našich podmienkach prichádza k prenosu údajov pri využívaní týchto služieb i) poskytovanie štatistických analýz (Google Analytics) ii) fan page na sociálnej sieti iii) zasielanie newslettrov – marketingový nástroj (MailChimp).  

Tieto prenosy sa uskutočňujú iba na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou, a boli poskytnuté primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR:

Podmienky ochrany súkromia 

Google
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

FACEBOOK
https://www.facebook.com/privacy/explanation

MailChimp
https://mailchimp.com/legal/privacy/

Poskytnuté primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR

Google
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

FACEBOOK
https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

MailChimp
https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

9. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ spracúva OÚ v listinnej a v elektronickej podobe.

Za účelom skvalitňovania marketingových kampaní, prevádzkovateľ využíva automatizované profilovanie. Profilovaním pre Vás segmentujeme ponuku/y, ktoré Vás môžu zaujímať a sú pre vás výhodnejšie. V prípade profilovania využívame nasledovné systémy Google Adwords, Facebook Pixel, Smartsupp, Smartlook a aplikáciu LEADY.com.

Aplikácia LEADY.com primárne identifikuje firmy, ktoré navštívili webové stránky. Aplikácia zjednodušene spozná, aká firma pristúpila na váš web tak, že je schopná priradiť návštevu k právnické osobe, teda firme. Leady v tomto prípade nepriraďuje návštevy ku konkrétnym osobám, či živnostníkom, ale výlučne k spoločnostiam s ručením obmedzením alebo akciovým spoločnostiam. Leady teda neobsahuje OÚ ani ich nespracováva a GDPR sa na aplikáciu primárne nevzťahuje.

10. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Máte právo si uplatniť svoje práva  v zmysle GDPR a to (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám, (vii) právo na obmedzenie. Tieto práva môžete uplatniť priamo v spoločnosti oznámením na e-mailovej adrese gdpr@smartech.sk

 • Právo na informácie
  Môžete od nás požadovať potvrdenie/informácie, či a v akej miere sa spracúvajú Vaše OÚ. My ako spoločnosť sme povinní poskytnúť na základe Vašej žiadosť informácie do 30 dní od doručenia takej žiadosti. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalších 60 dní. O odklade by sme Vás informovali.
 • Právo na opravu
  Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne OÚ, ktoré sa Vás týkajú prípadne doplnili Vaše neúplné OÚ.
 • Právo na výmaz
  Môžete požadovať vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ už zanikol účel (dôvod), na ktorý boli zbierané. Ide o neoprávnené (nezákonné) spracúvanie, spracúvanie zasahuje neúmerne do vašich oprávnených chránených záujmov alebo sa spracúvanie údajov opiera o váš súhlas a vy ste ho odvolali. Existujú však dôvody, kedy nemôže prísť k okamžitému vymazaniu Vašich údajov a to napr. lehoty uložené zákonom.
 • Právo na prenosnosť údajov
  Môžete od nás požadovať, aby sme OÚ, ktoré ste nám poskytli, dali k dispozícii v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, a za predpokladu, že sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Právo namietať
  Ak spracúvame Vaše OÚ na právnom základe oprávnený záujem alebo verejný záujem, môžete podať kedykoľvek námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme naše nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • Odvolanie súhlasu
  V prípadoch, kedy ste nám udelili súhlas, Vás informujeme, že tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolať ho môžete rovnakým spôsobom ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich údajov pred odvolaním súhlasu, avšak o tejto skutočnosti musíte byť pred poskytnutím súhlasu informovaná.
 • Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď
   popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá nám umožní správnosť údajov preveriť,
  – spracúvanie Vašich údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho požadujete obmedzenie používania údajov,
  – už údaje na plánovaný účel nepotrebujeme, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo
  – ste podali námietku voči spracúvaniu údajov.
 • Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou
  Ak ste toho názoru, že sme pri spracúvaní Vašich osobných údajov porušili Zákon alebo/a GDPR, prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali, aby sme mohli objasniť prípadné otázky. Avšak máte samozrejme právo podať sťažnosť na slovenskom úrade na ochranu osobných údajov.  Vzor návrhu je zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava.  Úrad posúdi Váš podnet do 30 dní a rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 19.10.2021. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.

Dokumenty k stiahnutiu:

Žiadosť dotknutej osoby

Návrat hore