Predpoklady úspešnej obhajoby superodpočtu nákladov na výskum a vývoj pri daňovej kontrole

Prvé daňové kontroly na superodpočet evidujeme už aj na Slovensku. Proces obhajoby superodpočtu môže byť náročný a často sa vyskytujú chyby, ktoré spôsobia neuznanie superodpočtu zo strany Finančnej správy SR. Na základe našich bohatých skúseností s daňovými kontrolami zo SR a ČR definujeme 4 najdôležitejšie predpoklady úspešnej obhajoby superodpočtu.

Ak chcete byť dobre pripravení na kontrolu superodpočtu, musíte sa uistiť, že ste správne identifikovali výskumno-vývojové činnosti, že je váš projekt formálne správne založený, a že ste správne spočítali výdavky súvisiace s projektom. Navyše je užitočné mať agendu superodpočtu sprocesovanú aj v organizačných smerniciach.

1.      Kritériá výskumu a vývoja

Prvým predpokladom k zabezpečeniu úspešnej kontroly superodpočtu je správna identifikácia výskumu a vývoja. Vychádzať musíte z definície výskumu a vývoja podľa § 37 Opatrenia MF SR o postupoch účtovania. Navyše je vhodné definovať 5 kritérií výskumu a vývoja podľa Frascati manuálu OECD. Táto argumentácia musí byť zrozumiteľne zaznamenaná a hlavne preukázateľná dôkazmi. Samotné činnosti výskumu a vývoja musia byť tiež zaznamenané a formálne preukázateľné projektovou dokumentáciou.

2.      Projekt výskumu a vývoja

Druhým predpokladom k zabezpečeniu úspešnej kontroly superodpočtu je dobre založený projekt výskumu a vývoja, ktorý je vhodne archivovaný. Tento projekt musí byť podpísaný štatutárnym orgánom pred termínom podania daňového priznania (ak sa projekt začal po 1.1.2020) alebo pred začiatkom realizácie projektu (ak sa projekt začal pred 1.1.2020). Okrem toho musí projekt obsahovať všetky náležitosti podľa zákona, vrátane stanovenia cieľov, plánovaných výdavkov v jednotlivých rokoch a základných údajov o subjekte. Projekt musí byť priebežne vyhodnocovaný a v prípade predĺženia, resp. zmien projektu, aj správne dodatkovaný. Pozor, v prípade, že projekt zakladáte až v príbehu jeho realizácie, potom musí tento projekt obsahovať vyhodnotenie k dátumu jeho založenia.

3.      Kalkulácia výdavkov (nákladov) výskumu a vývoja

Tretím predpokladom k zabezpečeniu úspešnej kontroly superodpočtu je správne spočítanie výdavkov (nákladov) projektu a ich prehľadné preukázanie. Do superodpočtu môžu byť zahrnuté iba tie výdavky (náklady), ktoré súvisia s výskumom a vývojom. Ak výdavky (náklady) súvisia s výskumom a vývojom iba sčasti, potom sa musia do superodpočtu zahrnúť iba sčasti. Pozor na služby a nepriame náklady. Náklady na služby nie je možné zahrnúť do superodpočtu, okrem niektorých výnimiek. Tiež pozor na rozdiel medzi službami a nehmotnými výsledkami výskumu a vývoja. Nepriame náklady je možné zahrnúť tiež do superodpočtu, ale pozor na schopnosť preukázania výšky takýchto výdavkov, nemôže ísť iba o odhad.

4.      Vnútropodnikové smernice

Štvrtým predpokladom k zabezpečeniu úspešnej kontroly superodpočtu je zaznamenanie všetkých procesov agendy superodpočtu v organizačných smerniciach. V praxi sa vyskytujú situácie, kedy legislatíva ani metodický pokyn nestanovujú jasný postup. V takom prípade si musí subjekt sám definovať, ako bude v danej situácií postupovať a odôvodniť si takýto postup. Typickým príkladom môžu byť napr. postup pri zaznamenávaní činností výskumu a vývoja, účtovanie výskumu a vývoja alebo napr. spôsob výpočtu nepriamych nákladov pre účely superodpočtu.

Kontaktujte nás, ak si chcete byť istí, že Váš projekt obstojí pri obhajobe superodpočtu

Martin Gondár – SmarTech Solutions SK

Ing. Martin Gondár
managing partner
+421 904 352 451
poradca@superodpocet.sk