Priebežné výsledky uplatnenia superodpočtu nákladov na výskum a vývoj v roku 2019 (28.9.2020)

Podľa priebežne zverejňovaného zoznamu subjektov uplatňujúcich superodpočet nákladov na výskum a vývoj v roku 2019 nedochádza k výraznému zvýšeniu počtu subjektov, ani k zvýšeniu celkového objemu odpočítanej dane z príjmu.

Podľa zoznamu Finančnej správy SR zverejneného 28.9.2020 uplatnilo v roku 2019 superodpočet zatiaľ 265 subjektov. Celková výška superodpočtu bola iba 80,7 mil EUR, čo pri dani z príjmov právnických osôb 21 % a fyzických osôb 19 %, predstavuje ušetrenú daň iba 16,9 mil. EUR. Tento zoznam ešte nie je konečný. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu ohľadne pandémie, nie všetky subjekty uplatňujúce superodpočet podali daňové priznanie za obdobie 2019. Konečné čísla budú známe pravdepodobne až v decembri 2020.

Medziročný pokles čerpania o 33 %

Z uvedeného zoznamu je možné vyčítať, že celková podpora výskumu a vývoja formou superodpočtu medziročne klesla až o tretinu z 25,4 mil. EUR  na 16,9 mil. EUR. Táto skutočnosť je prekvapivá, pretože v roku 2019 bolo možné odpočítať až 150 % nákladov do superodpočtu, oproti roku 2018, kedy bolo možné odpočítať iba 100 %. Popritom v roku 2019 väčší počet subjektov mohlo uplatniť do superodpočtu aj 100 % z medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj.

Čo mohlo zapríčiniť pokles čerpania superodpočtu?

  • V prvom rade je to fakt, že najväčší zamestnávateľ na východnom Slovensku a súčasne najväčší poberať superodpočtu, si v roku 2018 odkrojil až 37,2 % z celkového koláča. Za obdobie 2019 pravdepodobne tento subjekt neodpočítal žiadny superodpočet v daňovom priznaní, keďže podľa portálu finastat v roku 2019 vykázal daňovú stratu.
  • Superodpočet funguje tak, že subjekt si môže odpočítať v danom roku maximálne toľko, aký ma daňový základ pre výpočet dane z príjmu. V takom prípade si podniky môžu superodpočet preniesť do ďalších zdaňovacích období. To sa v objeme čerpania objaví však až v nadchádzajúcich obdobiach.
  • V zverejnenom zozname stále nefigurujú všetky subjekty. Až 116 subjektov, ktorí uplatňovali superodpočet v roku 2018, zatiaľ nie sú uvedení v zverejnenom zozname. Daňové priznanie za 2019 je stále možné podávať až do konca októbra 2020

Pri medziročnom porovnaní priemernej daňovej podpory výskumu a vývoja formou superodpočtu je zrejmé, že v roku 2019 mikro, malé a stredné podniky priemerne získali o 24 – 48 % viacej prostriedkov na výskum a vývoj, ako v minulom roku. Priemer uplatneného superodpočtu vo veľkých podnikoch klesol o 42 %. Priemerný pokles u veľkých firiem spôsobil už spomínaný najväčší zamestnávateľ na východnom Slovensku, ktorý superodpočet pravdepodobne neuplatnil. Ak by sme ho však z porovnania vylúčili, tak by priemer aj u veľkých podnikov stúpol, a to približne o 18 %.

Superodpočet čerpajú podniky všetkých veľkostí

Do čerpania superodpočtu sa nebáli zapojiť subjekty všetkých veľkostí. V zozname figuruje dokonca 12 podnikateľov SZČO. Táto skutočnosť preukazuje, že superodpočet je naozaj plošný nástroj podpory výskumu a vývoja, ktorým je možné zasiahnuť širšie spektrum podnikateľov.

Rovnomernosť však už neplatí v objeme čerpania superodpočtu. Stredné a veľké podniky si v roku 2019 zatiaľ rozdelili až 76,7 % z celkového balíka. Môžeme to považovať za prirodzený jav, pretože stredné a veľké podniky často investujú do projektov väčšieho rozsahu, v porovnaní s malými podnikmi a mikropodnikmi.

Najviac peňazí išlo do IT sektoru a Bratislavského kraja

Superodpočet najviac využili podniky z oblasti informačných technológií (24,08 %) a strojárstva (18,75 %). Nasledovali chemický priemysel a plasty (15,09 %), elektrotechnický priemysel (12,54 %) a oblasť kovovýroby a hutníctva (9,81 %).

Podľa geografického rozloženia subjektov na Slovensku, najväčší objem superodpočtu putoval do Bratislavského kraja (35,75 %) a Trenčianskeho kraja (24,17 %). Potom nasleduje Žilinský kraj (11,81 %), Banskobystrický kraj (10,55 %), ďalej Trnavský kraj (7,60 %) a Nitriansky kraj (6,03 %). V tomto porovnaní výrazne zaostávajú Prešovský kraj (2,07 %) a Košický kraj  (2,03 %).

Zhodnotenie priebežných výsledkov čerpania superodpočtu

Po zhodnotení čerpania superodpočtu v roku 2019 je možné povedať, že ho zatiaľ uplatňuje obdobný počet subjektov, ako to bolo v roku 2018. Priemerne čerpajú podniky síce viacej, ale celkový objem superodpočtu medziročne klesol. To bolo spôsobené hlavne neuplatnením najväčšieho zamestnávateľa na východnom Slovensku.

V podnikateľskej praxi sa striedajú dobré obdobia s menej dobrými a stáva sa, že podniky môžu niektoré roky skončiť v daňovej strate. V takomto roku sa efekt superodpočtu nedostaví ihneď. Mimoriadna situácia ohľadom pandémie z roku 2020 však nemá žiadny priamy vplyv na čerpanie superodpočtu v roku 2019. Pandémia ovplyvňuje iba to, kedy subjekty podali daňové priznanie. Aj z tohto dôvodu ešte nie sú kompletné údaje o čerpaní superodpočtu k dispozícií. Nie je preto možné robiť konečné závery nad tým, či zvýšenie superodpočtu v roku 2019 na 150 % prinieslo aj zvýšenie čerpania daňovej podpory na výskum a vývoj.

Ing. Martin Gondár
managing partner, SmarTech Solutions SK, s.r.o.

Návrat hore