Ako ovplyvní novela Zákona o dani z príjmov uplatnenie superodpočtu v najbližšom daňovom priznaní

V tomto článku sa dozviete o vplyve posledných legislatívnych úprav spojených s poskytnutím príspevkov prvej pomoci podľa opatrenia 3B a ich vplyv na uplatňovanie superodpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj (ďalej iba „Superodpočet“).

Vplyv posledných legislatívnych úprav na uplatňovanie superodpočtu

Dňa 2.12.2020 bola poslancami NRSR schválená novela zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ďalej iba „Novela“), ktorá platí od 1.1.2021. Následne Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu k novele zákona o dani z príjmov a súčasne aj informáciu k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. Zmeny súvisiace so superodpočtom obsiahnuté v Novele:

  1. Presnejšia definícia osoby oprávnenej podpisovať projekty výskumu a vývoja za daňovníka.
  2. Možnosť uplatnenia Superodpočtu na výdavky podporené príspevkami štátnej pomoci podľa opatrenia 3B.

1) Definícia spôsobilej osoby podpisovať projekt výskumu a vývoja

Podľa Novely v § 30c ods. 7 tretej vete sa za slová „za daňovníka“ vkladajú slová „podľa § 13 Obchodného zákonníka“. V praxi to znamená, že sa nič nemení, iba sa upresňuje definícia „osoby oprávnenej konať za daňovníka“, ktorá sa berie z definície Obchodného zákonníka.  

2) Uplatnenie Superodpočtu na výdavky podporené príspevkami štátnej pomoci podľa opatrenia 3B

Podľa Novely v § 30c ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem príspevku podľa osobitného predpisu na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb“. V praxi to znamená, že daňovník, ktorý dostal príspevok od štátu podľa opatrenia 3B, bude môcť časť svojich  výdavkov zahrnúť do superodpočtu. To znamená, že na tieto výdavky sa vzťahuje výnimka. Všetky ostatné výdavky, na ktoré bola získaná podpora z verejných financií,  nemôžu byť do Superodpočtu započítané, aj keď boli vynaložené na projekt výskumu a vývoja.

O príspevkoch štátnej pomoci vo všeobecnosti

Podľa Novely prijaté príspevky na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní poskytované v rámci Prvej pomoci a Prvej pomoci PLUS sú príjmami oslobodenými od dane, t. j. znížia základ dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2020.

V súvislosti s oslobodením týchto príjmov je potrebné z daňových výdavkov vylúčiť výdavky vynaložené na tieto oslobodené príjmy. To znamená, že mzdové náklady podporené týmito plneniami, resp. ich časť, budú z hľadiska daňovej uznateľnosti nedaňovým výdavkom do výšky prijatých príspevkovTá časť mzdových nákladov, ktorá prevyšuje prijaté príspevky, je daňovým výdavkom.

Vplyv príspevkov Prvej pomoci a Prvej pomoci PLUS v rámci opatrenia 3A a 3B na zahrnutie výdavkov do superodpočtu

Ako sme už spomínali vyššie, Novela priniesla aj zmenu v oblasti superodpočtu týkajúcu sa vylúčenia výdavkov (nákladov) zo superodpočtu. Výdavky, na ktoré bola úplne alebo čiastočne poskytnutá podpora z verejných financií (napr. ide o príspevky na podporu udržania pracovných miest podľa opatrenia 3A, ktorá sa týka uzavretých prevádzok, resp. zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu zamestnancom, t. j. zamestnanci sú doma na tzv. prekážkach), je potrebné vylúčiť zo superodpočtu

Ak zamestnávateľ čerpal príspevok v rámci opatrenia 3A na mzdy zamestnancov len za tie dni, kedy zamestnanci nepracovali na projekte výskumu a vývoja, t. j. boli doma na tzv. prekážkach, nie je možné zahrnúť medzi oprávnené náklady do superodpočtu, pretože počas týchto dní zamestnanci na výskume a vývoji nepracovali.

Treba mať na mysli, že oprávnenými nákladmi pre uplatnenie superodpočtu sú len tie (výdavky) náklady, ktoré daňovníkovi vznikli pri realizácii projektu výskumu a vývoja, t. j. musí ísť o mzdové náklady za odpracovaný čas pri realizácii projektu výskumu a vývoja.

Na rozdiel od toho, ak zamestnávateľ prijal príspevok na náhradu mzdových nákladov v rámci opatrenia 3B, ktorého výška závisí od poklesu tržieb (zamestnávateľ môže prideľovať prácu zamestnancom, t. j. netýka sa uzavretých prevádzok), v takomto prípade sa do superodpočtu zahrnie  tá časť mzdových nákladov, ktorá presiahne prijatý príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb,  teda tá časť, ktorá je daňovým výdavkom.

Z tohto je vidieť vplyv prijatých príspevkov v rámci opatrenia 3A a 3B na zahrnutie výdavkov do superodpočtu. Prvýkrát sa táto zmena uplatní v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020.

Príklad – zahrnutie mzdových nákladov do superodpočtu, ak bol prijatý príspevok v rámci opatrenia 3B:

Daňovník, ktorý uplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu v súvislosti s pandémiou koronavírusu zaznamenal pokles tržieb v mesiaci apríl 2020 o 33 %. Rozhodol sa požiadať o príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb podľa opatrenia 3B v rámci projektu prvej pomoci pre podnikateľov za účelom zmiernenia dôsledkov pandémie. 

Paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa od 20,00 do 39,99 % podľa opatrenia 3B za mesiac apríl 2020 je 180 €. Na projekte výskumu a vývoja pracoval jeden zamestnanec, ktorého hrubá mzda bola 1 500 €. 

Zo superodpočtu je potrebné vylúčiť časť mzdových nákladov vo výške prijatého príspevku, t. j. 180 €. Do superodpočtu sa zahrnie len tá časť mzdových nákladov, ktorá prevyšuje prijatý príspevok, t. j. 1 500 – 180 = 1 320 €.

Autori článku:

Branislav Kováč, VGD SLOVAKIA s. r. o.
Martin Gondár, SmarTech Solutions SK, s.r.o.

 

Informácie poskytnuté odberateľovi sú aktuálne k 26.1.2021, majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú službu. Autori nezodpovedajú za úplnosť a presnosť informácií uvedených v článku. V prípade záujmu radu alebo záväzné stanovisko, prosím kontaktujte nás a radi vám s našou partnerskou spoločnosťou VGD SLOVAKIA s. r. o. pomôžeme.

Návrat hore