Priebežné výsledky uplatnenia superodpočtu nákladov na výskum a vývoj v roku 2020 (29.9.2021)

Priebežne zverejňovaný zoznam subjektov uplatňujúcich superodpočet nákladov na výskum a vývoj za rok 2020 ukázal, že aj keď medziročný nárast počtu subjektov bol iba mierny, tak objem odpočítanej dane z príjmu stúpol o 33 %.

Podľa priebežného zoznamu Finančnej správy SR zverejneného 29.9.2021 si uplatnilo v roku 2020 superodpočet zatiaľ 405 subjektov pri realizácií 1228 projektov výskumu a vývoja. Celková výška superodpočtu bola rekordných takmer 156,2 mil. EUR, čo pri dani z príjmov predstavuje štátnu podporu 32,8 mil. EUR. Tento zoznam ešte nie je konečný, pretože nie všetky subjekty uplatňujúce superodpočet podali daňové priznanie za obdobie 2020. Úplne údaje za rok 2020 budú známe až na jar 2022. Je pravdepodobné, že výšku uplatneného superodpočtu ovplyvnilo hlavne zvýšenie sadzby superodpočtu zo 150 % na 200%, ale aj pokračujúca pandémia a z nej plynúce príspevky štátu na podporu zamestnanosti vo forme príspevkov 3B.

Medziročný nárast čerpania o 33 %

Z uvedeného zoznamu je možné vyčítať, že celková podpora výskumu a vývoja formou superodpočtu medziročne narástla až o tretinu z 24,6 mil. EUR  na 32,8 mil. EUR. Táto skutočnosť nie je prekvapivá, pretože v roku 2019 bolo možné odpočítať iba 150 % nákladov do superodpočtu v porovnaní s rokom 2020, kedy to bolo 200 %. Zrejmý je mierny nárast z 369 na 405 subjektov uplatňujúcich si superodpočet, čo je iba o 9,8 %. Počet realizovaných projektov výskumu a vývoja medziročne vzrástol o 16,1 % z 1058 na 1228 projektov.

Čo mohlo spôsobiť nárast celkového čerpania superodpočtu v roku 2020?

Nárast superodpočtu spôsobilo najmä zvýšenie sadzby zo 150 % na 200 %, ktoré umožnilo mikro a malým podnikom uvažovať o superodpočte ako o možnosti podpory výskumu a vývoja zo strany štátu, pretože sa im už oplatilo investovať čas do zvýšenej administratívy. Toto navýšenie sadzby superodpočtu využili aj veľké podniky, ktoré disponujú dostatočne veľkým daňovým základom, z ktorého bolo možné odpočítať superodpočet v plnej miere. Podpora piatich najväčších poberateľov superodpočtu (Continental Matador Rubber, Continental Automotive Systems Slovakia, Plastic Omnium Auto Exteriors, ESET, Siemens) tvorí 27,5 % z celkového balíka.

Superodpočet čerpajú podniky takmer všetkých veľkostí

Do čerpania superodpočtu sa nebáli zapojiť subjekty všetkých veľkostí. Táto skutočnosť preukazuje, že superodpočet je naozaj plošný nástroj podpory výskumu a vývoja, ktorým je možné zasiahnuť širšie spektrum subjektov. Výhodou superodpočtu je jeho nárokovateľnosť a administratívne jednoduchšia agenda oproti čerpaniu štrukturálnych fondov.

Podniky však nečerpajú superodpočet rovnomerne. Spolu 49 veľkých podnikov (asi 12,1 % z celkových podnikov) si rozdelili 52,5 % z celkového balíka. Toto je však úplne prirodzené, nakoľko investujú do projektov väčšieho rozsahu, v porovnaní s malými podnikmi a mikropodnikmi. U veľkých podnikov sa tiež prejavil medziročný nárast celkového čerpania o 53,1 % a nárast priemerného čerpania o 31,2 %. Tieto nárasty čerpania u veľkých podnikov je možné odôvodniť práve zvýšením sadzby superodčpotu z 150 % na 200 %. Na druhú stranu, mikro a malé podniky v počte 271 (asi 66,9 % z celkových podnikov) si rozdelili iba 25,8 % z celkového balíka.

Pri medziročnom porovnaní daňovej podpory výskumu a vývoja formou superodpočtu je zrejmé, že najvyšší nárast v počte uplatňujúcich podnikov zaznamenala kategória mikropodnikov, konkrétne z 95 na 117, čo predstavuje medziročný nárast o 23,2 %. Čerpanie superodpočtu mikropodniky medziročne zvýšili z 1,2 mil. € na 2,2 mil. €, čo predstavuje nárast asi o 83,9 % v porovnaní s minulým rokom. To je možné odvôvodniť tým, že vyšší 200% superodpočet spôsobil vyššiu dostupnosť štátnej podpory firmám, ktoré realizujú výskum a vývoj aj v menšom meradle.

Stredné podniky medziročne uplatnili mierne nižšiu daňovú podporu o cca -3,5 %, pričom priemerné čerpanie stredných podnikov sa nijak významne nezvýšilo, aj napriek zvýšeniu sadzby superodpočtu zo 150 % na 200 %.

Najviac peňazí v roku 2020 išlo opäť do IT sektoru a Bratislavského kraja

Superodpočet najviac využili podniky z oblasti informačných technológií (17,64 %) a strojárstva (17,12 %). Nasledoval automobilový priemysel (12,84 %), elektrotechnický priemysel (11,54 %) a rebríček TOP 5 odvetví uzatvára chémia a plasty (11,52 %).

Podľa geografického rozloženia subjektov na Slovensku, najväčší objem superodpočtu znova putoval do Bratislavského kraja (39,8 %), na druhom mieste sa umiestnil Trenčiansky kraj (18,45 %). Nasleduje Trnavský kraj (15,08 %), Žilinský kraj (10,07 %), ďalej Košický kraj (6,17 %) a Prešovský kraj (3,73 %). V tomto porovnaní výrazne zaostávajú Nitriansky kraj (3,58 %) a Banskobystrický kraj  (3,12 %).

 

Zhodnotenie priebežných výsledkov čerpania superodpočtu v roku 2020

Po zhodnotení stále neúplných dát čerpania superodpočtu v roku 2020 je možné povedať, že sa superodpočet dostáva čoraz viac do hľadáčika firiem na Slovensku. Vyhľadávajú ho nielen veľké podniky, ale je to veľmi zaujímavý nástroj podpory mikro a malých podnikov najmä vďaka zvýšenej sadzbe 200 % pre rok 2020. Nevýrazný rok 2019 vystriedal rok 2020, kedy firmy významnejšie investovali do výskumu a vývoja aj napriek pandémií.

Medziročne sa zvyšuje nielen počet subjektov, ale aj počet projektov, na ktoré podniky čerpajú superodpočet. V roku 2020 ich bolo podľa zatiaľ dostupných dát celkovo 1228 čo je o 16 % viac, ako predchádzajúci rok. Počet spoločností, ktoré získali podporu nad 1 mil. EUR narástol na 5 podnikov, pričom celkový počet spoločností, ktoré získali podporu nad 100 tis. €, narástol na 64 podnikov.

Celkovú výšku uplatneného superodpočtu však ponížila skutočnosť, že mnohé podniky využívali podporu zamestnanosti vo forme príspevkov 3B. Práve o takto podporené výdavky si museli firmy superodpočet ponižovať, pretože osobné náklady na výskum a vývoja podporené z iných verejných zdrojov nemohli byť započítané do superodpočtu.

Uplatnený superodpočet v období 2020 však môže byť ešte vyšší, ako je uvedené vo zverejnenom zozname Finančnej správy SR. Superodpočet funguje tak, že subjekt si môže odpočítať v danom roku maximálne toľko, aký má daňový základ pre výpočet dane z príjmu. V prípade nízkeho základu dane si podniky môžu superodpočet preniesť do ďalších 5 zdaňovacích období. To sa v objeme čerpania objaví však až v nadchádzajúcich obdobiach. Túto možnosť zrejme využilo viacero firiem, nakoľko pandémia negatívne ovplyvnila ich výsledky hospodárenia.

Dáta zo zverejneného zoznamu ešte nie sú konečné, pretože zoznam bude doplňovaný o spoločnosti, ktoré podávajú daňové priznania od júla do decembra 2021. Je veľmi pravdepodobné, že objemy aj počty subjektov, uplatňujúcich superodpočet za obdobie 2020 ešte stúpnu.

Pri prognózach na obdobie 2021 je možné očakávať, že rastúci trend bude podobný, nakoľko výška superodpočtu pre rok 2021 zostáva 200 % a efekt superodpočtu môžu firmy využiť až 5 nasledujúcich zdaňovacích období. Pre obdobie 2022 môžeme s najvyššou pravdepodobnosťou očakávať naopak pokles čerpania superodpočtu, pretože od 1.1.2022 bude sadzba superodpočtu znížená z 200 % na 100 %. 

Ing. Martin Gondár, Ing. Martina Ilončiaková
SmarTech Solutions SK, s.r.o.

Návrat hore