Vyšiel aktualizovaný metodický pokyn a nové stanoviská FRSR k superodpočtu nákladov na výskum a vývoj

Finančné riaditeľstvo SR dňa 29.12.2022 aktualizovalo metodický pokyn, ktorý upresňuje pravidlá uplatňovania superodpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. V priebehu roku 2022 boli tiež uverejnené nové stanoviská Finančnej správy SR, ktoré boli reakciou na často kladené otázky daňovníkov. Zhrnutie metodických noviniek roku 2022 z oblasti superodpočtu na výskum a vývoj sumarizujeme v tomto článku.

Predpoklady úspešnej obhajoby superodpočtu nákladov na výskum a vývoj pri daňovej kontrole

Prvé daňové kontroly na superodpočet evidujeme už aj na Slovensku. Proces obhajoby superodpočtu môže byť náročný a často sa vyskytujú chyby, ktoré spôsobia neuznanie superodpočtu zo strany Finančnej správy SR. Na základe našich bohatých skúseností s daňovými kontrolami zo SR a ČR definujeme 4 najdôležitejšie predpoklady úspešnej obhajoby superodpočtu.

Výsledky uplatnenia superodpočtu nákladov na výskum a vývoj v roku 2021

Priebežne zverejňovaný zoznam subjektov uplatňujúcich superodpočet nákladov na výskum a vývoj za rok 2021 ukázal, že aj keď medziročný nárast počtu subjektov bol iba mierny, tak objem odpočítanej dane z príjmu stúpol až o 51,6 %. V roku 2021 sa naplno prejavil vplyv sadzby superodpočtu na úrovni 200 %.

Od roku 2022 sa zavádza superodpočet výdavkov (nákladov) na investície

Čerstvo schválená novela zákona o dani z príjmov prinesie slovenským firmám superodpočet výdavkov (nákladov) na investície do majetku, ktoré spĺňajú definíciu Priemyslu 4.0. Novela bude platná od 1.1.2022 a jej čerpanie bude možné od momentu aktivácie a začatia daňového odpisovania majetku.