Od roku 2022 sa zavádza superodpočet výdavkov (nákladov) na investície

Čerstvo schválená novela zákona o dani z príjmov prinesie slovenským firmám superodpočet výdavkov (nákladov) na investície do majetku, ktoré spĺňajú definíciu Priemyslu 4.0. Novela bude platná od 1.1.2022 a jej čerpanie bude možné od momentu aktivácie a začatia daňového odpisovania majetku.

Superodpočet na investície do Priemyslu 4.0 vychádza z ustanovenia § 30e zákona 595/2009 Z. z. o dani z príjmov. Cieľom je podpora podnikateľského prostredia, ktoré nutne potrebuje nové impulzy na reštart po celosvetovej koronakríze. Vzhľadom na zníženie sadzby pre superodpočet na výskum a vývoj z 200 % na 100 % od 1.1.2022 je nový dočasný nástroj pozitívnym stimulom pre podporu investícií. Odpočet výdavkov (nákladov) na investície je možné uplatniť u právnických osôb, ale aj u fyzických osôb, ktoré majú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona 595/2009 Z. z. o dani z príjmov.

Podmienky superodpočtu na investície do Priemyslu 4.0

Nová podpora je určená pre podniky, ktoré investujú do majetku s vyššou pridanou hodnotou – Priemysel 4.0. Zákon definuje investíciu do takého majetku ako investíciu do výrobného systému a logistického systému skladajúceho sa zo zariadení, strojov, prídavných zariadení, automatizačnej techniky a komunikačnej techniky, vrátane počítačového programu (softvér) pre riadenie výrobného procesu a logistického procesu, spôsobilého v reálnom čase vymieňať, spracovávať a archivovať digitalizované údaje s cieľom poskytnúť informácie na identifikáciu a optimalizáciu výrobného procesu a logistického procesu. Percentuálna výška superodpočtu je závislá od výšky sumy, ktorá sa v podniku preinvestovala a pohybuje sa od 15 % do 55 % daňového odpisu investovaného majetku.

V praxi si pri uplatnení superodpočtu na investície musí podnikateľský subjekt spočítať, koľko priemerne investoval za posledné 3 roky (v tomto prípade aritmetický priemer 2019, 2020 a 2021) a tento údaj porovnať s celkovou investíciou Priemyslu 4.0 zaradeného do majetku v nasledujúce 4 obdobia (tzn. 2022-2025). Základné podmienky pre vznik nároku sú:

 • Medzi priemernou investíciou za posledné 3 roky a plánovanou celkovou investíciou v obdobiach 2022-2025 musí byť navýšenie min. 700 %
 • Celková hodnota investície v obdobiach 2022-2025 musí byť najmenej 1 mil. €
 • Nutnosť vypracovať investičný plán
 • Investícia musí splňovať definíciu koncepcie Priemysel 4.0 podľa odseku 5 § 30 e) zákona 595/2009 Z. z. o dani z príjmov
 • Investícia musí byť zaradená do majetku počas rokov 2022-2025
 • Uplatnenie superodpočtu je možné počas celej doby odpisovania, najviac však 10 rokov
 • Odpočet možno uplatniť pre podnik, ktorý podniká minimálne 3 zdaňovacie obdobia

Percentuálna výška superodpočtu je závislá od výšky investície podľa tejto tabuľky:

Preinvestovaná priemerná hodnota investícií v percentách Hodnota plánovanej výšky preinvestovania priemernej hodnoty investícií v mil. €
od 1 do 20 mil. € vrátane od 20 do 50 mil. € vrátane viac ako 50 mil. €
 od 700 % do 1399,99 % 15 % 25 % 50 %
od 1400 % a viac  20 % 30 % 55 %

Odpisy ktorého majetku je možné zahrnúť do superodpočtu na investície?

Superodpočet je možné uplatniť na vybrané druhy majetku, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 3 zákona 595/2009 Z. z. o dani z príjmov, napr.:

 • Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo, stroje na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie tabaku, stroje pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel, stroje na tvarovanie kovov a obrábanie, stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo, stroje a prístroje na výrobu papiera a lepenky, stroje na výrobu plastov a gumy, ostatné stroje a zariadenia na všeobecné účely, ostatné stroje a prístroje na špeciálne účely inde neuvedené.
 • Zážihové spaľovacie lodné motory, ostatné motory, generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním, ostatné piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním, zariadenia na kvapalný pohon, turbíny, plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje, ostatné čerpadlá a kompresory
 • Elektrické motory, generátory a transformátory a elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia, batérie a akumulátory, drôty, elektroinštalačné zariadenia a ostatné elektrické zariadenia
 • Meracie, testovacie a navigačné zariadenia, optické a fotografické prístroje a zariadenia, technické a domáce váhy, ostatné prístroje a zariadenia na váženie a meranie
 • Zdvíhacie a manipulačné zariadenia
 • Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti, chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení pre domácnosť
 • Stroje pre metalurgiu, pece, horáky a ich časti, parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody
 • Počítače a periférne zariadenia
 • Komunikačné zariadenia

Zavedenie nového superodpočtu na investície podnikatelia aj zväzy vnímajú veľmi pozitívne, nakoľko môže posilniť konkurencieschopnosť Slovenska a oživiť trh. V minulosti bolo Slovensko lákadlom pre zahraničné investície najmä vďaka lacnej pracovnej sile, čo sa ukázalo ako krátkodobý stimul. Budúcnosť aktuálne zákonodarcovia vidia v sofistikovanejšom riešení modernizácie výroby, ktoré nás zviditeľní pred investormi a zabezpečí hospodársky rast Slovenska.

Kontaktujte nás a zistite, či máte nárok na superodpočet na investície

Martin Gondár – SmarTech Solutions SK

Ing. Martin Gondár
managing partner
+421 904 352 451
poradca@superodpocet.sk

Mohlo by vás zaujímať:

Máte záujem o vstupnú konzultáciu zadarmo? »

Návrat hore