Vyšiel nový metodický pokyn k superodpočtu nákladov na výskum a vývoj, čo je v ňom nové?

Ministerstvo financií SR vydalo 22. januára 2021 nový metodický pokyn k uplatňovaniu superodpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. Nová verzia pokynu vychádza po vyše 2 rokoch a aktualizuje metodické usmernenia. Medzi najdôležitejšie patrí uplatnenie mzdových nákladov do superodpočtu, ktoré boli súčasne podporené aj z príspevkov štátnej pomoci podľa opatrenia 3A a 3B. Ďalej pokyn…

Vyšiel nový metodický pokyn k superodpočtu nákladov na výskum a vývoj, čo je v ňom nové?

OTVORIŤ METODICKÝ POKYN K SUPERODPOČTU

Je možné do superodpočtu zahrnúť osobné náklady podporené príspevkami z Prvej pomoci a Prvej pomoci PLUS úradu práce?

Pôvodne to možné nebolo, pretože zákon neumožňoval zahrnovať do superodpočtu výdavky, ktoré už raz boli podporené z verejných financií. Poslanci NRSR však 2.12.2020 schválili novelu zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ďalej iba „Novela“), ktorá definuje výnimku pre náklady podporené príspevkami úradu práce na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní poskytované v rámci Prvej pomoci a Prvej pomoci PLUS. Superodpočet je možné uplatniť na osobné náklady aj napriek tomu, že boli podporené z úradu práce z uvedeného programu. 

Pozor, je však veľmi dôležité ponížiť osobné náklady zahrnované do superodpočtu o nedaňovú časť osobných nákladov, ktorá je vo výške získaného príspevku z verejných financií. Ďalej treba pamätať na to, že náklady na prekážky pri práci nesúvisia s realizáciou projektu výskumu a vývoja, a preto nemôžu byť do superodpočtu vôbec zahrnuté.

Súbeh superodpočtu s príspevkom Prvej pomoci a Prvej pomoci PLUS v rámci opatrenia 3A a 3B, sme veľmi podrobne rozpracovali v tomto odbornom článku s našimi partnermi z VGD Slovakia. 

Na čo pri uplatnení superodpočtu v roku 2020 ďalej nezabudnúť?

 1. Superodpočet 200 %
  Toto zvýšenie superodpočtu platí pre daňovníkov, ktorým začína zdaňovacie obdobie po 1.1.2020 a neskôr. Správny výpočet superodpočtu si môžete overiť na našej online kalkulačke
 2. Lehota na podpísanie projektu do termínu podania daňového priznania
  Toto pravidlo platí pre projekty výskumu a vývoja, ktorých začiatok bol po 1.1.2020 a neskôr. Pre projekty, ktoré začali do 31.12.2019 stále platí, že museli byť podpísane pred začiatkom ich realizácie. V prípade nesplnenia tejto podmienky hrozí vylúčenie všetkých nákladov zo superodpočtu. Ak sa projekt zakladá a podpisuje až v priebehu jeho realizácie tak platí, že k dátumu podpisu sa musí vyhodnotiť stav, v akom sa projekt nachádza. 
 3. Prenesenie nevyčerpaného superodpočtu až 5 bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období
  Toto pravidlo platí pre projekty výskumu a vývoja, ktorých začiatok bol po 1.1.2020 a neskôr. Pre projekty, ktoré začali do 31.12.2019 stále platí, že maximálna doba prenesenia superodpočtu sú 4 zdaňovacie obdobia. Pri prenášaní superodpočtu je dôležité pamätať, že ak daňovník chce preniesť nevyčerpaný superodpočet, tak musí najskôr v danom roku vyčerpať maximálnu možnú časť, ako mu dovoľuje daňový základ.
 4. Náklady, ktoré súvisia s projektom iba sčasti, sa uplatnia iba sčasti
  ak sú na realizáciu projektu výskumu a vývoja vynaložené výdavky (náklady) na výskum a vývoj  len sčasti, daňovník má povinnosť tieto náklady rozčleniť na časť, ktorá priamo súvisí s projektom VaV a časť, ktorá s činnosťou VaV nesúvisí. Avšak spôsob akým tieto náklady je treba rozdeliť nie je v metodickom pokyne ustanovený. 
 5. Forma evidencie osobných nákladov je na daňovníkovi
  V prípade mzdových nákladov si môže daňovník sám zvoliť preukazný spôsob členenia výdavkov (nákladov). Najlepšie je mať presnú snímku pracovného času, avšak prijateľné je tiež kvalifikovaný odhad pracovného času stráveného na realizácii projektu výskumu a vývoja, ktorý vypracuje nadriadený zamestnanec (projektový vedúci) a ktorý musí byť zdokumentovaný napr. pracovnými výkazmi zamestnancov, zápismi z projektových porád, vyhodnoteniami výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja a pod.. Postup, ktorý daňovník použije pri kvalifikovanom odhade pracovného času, sa odporúča uviesť priamo v projekte výskumu a vývoja alebo v organizačnej smernici.  
 6. Organizačné smernice ako pomôcka k preukázateľnosti nákladov
  Preukázanie výdavkov (nákladov) pre projekty VaV je možné aj prostredníctvom interných smerníc (PHL, stratné v maloobchode, normy prirodzených úbytkov pri zásobách). V súlade s § 24 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako dôkaz, možno použiť všetko, čo môže prispieť k zisteniu a objasneniu skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane. Takúto internú smernicu je možné použiť ako dôkaz pri dokazovaní daňového výdavku alebo odpočtu od základu dane.

OTVORIŤ METODICKÝ POKYN K SUPERODPOČTU

Ako správne vyplniť prílohy daňového priznania k superodpočtu?

Vzhľadom na blížiaci sa termín podania daňového priznania dávame do popredia aj údaje, ktoré je potrebné vyplniť v prílohe k daňovému priznaniu. Tieto údaje sú následne zverejnené v zozname daňových subjektov na webovej stránke Finančnej správy Slovenskej republiky: 

 • meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, daňové identifikačné číslo daňovníka, 
 • výška uplatneného odpočtu a zdaňovacie obdobie jeho uplatnenia, 
 • dátum začiatku realizácie projektu výskumu a vývoja, 
 • ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení.

Ako správne vyplniť prílohy k daňovému priznaniu rozoberáme podrobne v minuloročnom odbornom článku.

Potrebujete viac informácií alebo sa potrebujete iba poradiť?

Agenda superodpočtu je veľmi komplexná téma, zahrnujúca technické a ekonomické aspekty. Ak potrebujete viacej informácií alebo iba poradiť, prosím neváhajte navštíviť jeden z našich odborných seminárov alebo nás kontaktujte napriamo. Radi vám pomôžeme.

Autori článku:

Ing. Martin Gondár, SmarTech Solutions SK, s.r.o. 
Ing. Katarína Lipovská, SmarTech Solutions SK, s.r.o. 

 

Informácie poskytnuté odberateľovi sú aktuálne k 1.2.2021, majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú službu. Autori nezodpovedajú za úplnosť a presnosť informácií uvedených v článku. 

Návrat hore