A predsa bude superodpočet 200 %

Dňa 11.9. 2019 bol schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Tento schválený návrh zákona podstatne zlepšuje podmienky uplatňovania superodpočtu, z ktorého sa týmto stáva najatraktívnejší nástroj podpory výskumu a vývoja na Slovensku.

PaliÄka, Aukcie, Zákon, Kladivo, Symbol, Sudca, Právne

Ako ovplyvní Návrh zákona o dani z príjmu pravidlá uplatňovania superodpočtu?

Vládny návrh zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa v zmysle uplatnenia superodpočtu podľa  § 30c takto: 

  • ods. 1 sa číslo „100“ nahrádza číslom „200“.
  • ods. 7 tretej vete sa slová „pred začatím jeho realizácie osobou oprávnenou konať za daňovníka“ nahrádzajú slovami „osobou oprávnenou konať za daňovníka, a to do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom si daňovník pri realizácii projektu výskumu a vývoja uplatnil odpočet podľa odsekov 1 a 2“.
  • ods. 9 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „piatich
  • Ďalej sa do zákona doplňuje odsek 17 § 52zz Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020 takto:
  • Pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2019 možno pri realizácii projektu výskumu a vývoja podľa § 30c ods. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2019 odpočítať 150 % výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj v zdaňovacom období, ktoré začalo najskôr 1. januára 2019. Ustanovenie § 30c ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára 2020. Účinnosť predkladaného návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa navrhuje od 1. januára 2020.

Ako to ovplyvní firmy realizujúce výskum a vývoj?

V prvom rade to podstatne zatraktívni využitie superodpočtu. Slovenské podniky budú môcť za zdaňovacie obdobie 2019 odpočítať 150 % nákladov na výskum a vývoj z daní a za zdaňovacie obdobie 2020 až 200 %.

Ďalej od roku 2020 bude vypracovanie a zakladanie projektov výskumu a vývoja podstatne zjednodušené, pretože firmám bude stačiť pripraviť tento dokument najneskôr pred podaním daňového priznania. V súčasnosti musia byť projekty pripravované a zakladané pred začiatkom realizácie projektu.

Nakoniec sa ešte predĺži možnosť prenesenia superodpočtu do ďalších rokov v prípade, keď je podnik v strate. Z pôvodných 4 rokov sa od roku 2020 bude môcť superodpočet prenášať až 5 rokov.

Návrat hore