Ako správne uplatniť superodpočet v daňovom priznaní právnických osôb v roku 2019

Správne uplatnenie superodpočtu do daňového priznania má veľký význam pre právnické osoby (ďalej iba „PO“) z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že niektoré citlivé informácie ako ciele projektu výskumu a vývoja budú zverejnené na portáli Finančnej správy SR, z čoho hrozí vyzradenie podnikového know-how a strata konkurenčnej výhody. Druhý dôvod je riziko nesprávneho vyplnenia údajov…

Základné údaje o superodpočte v daňovom priznaní

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovuje Ministerstvo financií SR. Aktuálny vzor tlačiva nájdete aj na  portáli Finančnej správy SR, Ministerstva financií SR, ako aj na každom daňovom úrade. Bližšie informácie k vyplneniu celého tlačiva nájdete v poučení na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj sa viažu riadky 501 a 510 na strane č. 3 daňového priznania právnických osôb:

  • Riadok 501: Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona
    (z r. 9 prílohy k § 30c zákona)
  • Riadok 510: Základ dane znížený o odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj
    (r. 500 – r. 501)

DPPO 19 strana 3

Hodnota riadku 501 sa automaticky nakopíruje z riadku 9 prílohy k § 30c daňového priznania právnických osôb (ďalej iba „príloha“). Preto musí byť vyplnená najskôr príloha na strane 15. V prípade, ak je v danom období uplatňovaných viacej projektov výskumu a vývoja, potom pre každý projekt musí byť vyplnená samostatná príloha daňového priznania. Vtedy bude do riadku 501 nakopírovaná hodnota z riadku 9 prílohy projektu č. 1, tz. prvej v poradí. Ako správne vyplniť súčtový riadok 9 prílohy sa dozviete tiež v tomto článku.

Postup pre vyplnenie prílohy k § 30c daňového priznania

Neoddeliteľnou súčasťou uplatnenia superodpočtu v daňovom priznaní je vyplnenie prílohy k § 30c na predposlednej strane č. 15 (ďalej iba „príloha“).  

DPPO 19 strana 15

V hornej časti spomínanej prílohy musí byť najskôr uvedené číslo projektu výskumu a vývoja z celkového počtu projektov. Napríklad 001/003 znamená projekt č. 1 z celkového počtu troch (3) uplatňovaných projektov. Ďalej, dátum začiatku realizácie projektov musí byť vyplnený podľa toho, ako je uvedený v zakladateľskom dokumente projektu výskumu a vývoja. Ak je uplatnený projekt, ktorý bol predĺžený dodatkom, tak v tejto kolónke musí byť uvedený pôvodný začiatok realizácie projektu, nie dátum predĺženia dodatkom.

V stĺpci 1 prílohy sa uvádza vždy zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol nárok na superodpočet výdavkov (nákladov) na projekt výskum a vývoj, pričom údaje sa vypĺňajú od najstaršieho obdobia po najnovšie. 

V stĺpci 2 prílohy sa uvedie celková výška nároku na odpočet výdavkov (nákladov) podľa § 30c ods. 1 zákona (tz. bez medziročného navýšenia), ktorá vám v zdaňovacom období vznikla. Prílohu a tento stĺpec vyplňujete aj vtedy, ak váš daňový základ v období 2019 neumožňuje odpočítať superodpočet v žiadnej alebo úplnej výške, aby ste zaznamenali, že v dané obdobie máte nárok na superodpočet, ktorý si budete prenášať do ďalších období. Takto nevyčerpanú časť superodpočtu z obdobia 2019 je možné preniesť do ďalších 4 obdobíZ obdobia začatého po 1.1.2020 bude možné superodpočet prenášať až 5 období.

V stĺpci 3 daňovník uvádza nárok na superodpočet alebo jeho časť, ktorú je možné naozaj odpočítať z kladného základu dane v príslušnom zdaňovacom období. Pokiaľ z daňového základu nie je možné v tomto období nič dodatočne odpočítať,  vypíšete nulu. Týmto avizujete, že si plánujete superodpočet preniesť do ďalších období.

Ak vyplňujete prílohu k pokračujúcemu projektu z minulých období a súčasne si z minulých období:

  1. prenášate odpočet do tohto obdobia, pre minulé obdobie je potreba vyplniť celý riadok, v stĺpci 2 prenášanú časť odpočtu a v stĺpci 3  uplatnenú časť v tomto období. 
  2. neprenášate žiadny nárok na superodpočet, potom do prílohy stačí zaznamenať nároky iba z aktuálneho obdobia. Nevadí, že ide o pokračujúci projekt z minulých období.

V časti prílohy „ciele projektu“ daňovník vypíše stručne ciele, ktoré sú definované v zakladateľskom dokumente projektu výskumu a vývoja. V tomto kroku je potrebné si uvedomiť, že ciele tak, ako sem budú uvedené, budú aj zverejnené na portáli Finančnej správy SR, najneskôr do 3 mesiacov od podania daňového priznania. Pozor na to, aby ste neprezradili konkurencií vašu konkurenčnú výhodu.

Sumárne hodnoty iba do prílohy projektu č. 1

Pre každý projekt výskumu a vývoja uplatňovaný do superodpočtu musí byť síce vyplnená zvlášť príloha daňového priznania, ale riadky 7, 8 a 9 prílohy k § 30c sa vypĺňajú iba jeden krát, a to v poradí prvej prílohe pre projekt č. 1.

Riadok 7 prílohy vyplníte vtedy, ak odpočítavate náklady na výskum a vývoj na jeden projekt, pričom tento riadok obsahuje rovnaký údaj, aký je uvedený v riadku 6. Ak má daňovník viacero projektov tento riadok vyplní spočítaním všetkých riadkov č. 6 zo všetkých príloh superodpočtu daňového priznania

Riadok 8 prílohy vyplníte vtedy, ak vám vznikne nárok na odpočet z priemerného medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj. Ako sa počíta priemerný medziročný nárast, si môžete vypočítať kliknutím na našu kalkulačku.

Riadok 9 prílohy obsahuje súčet súm uvedených v riadku 7 a riadku 8. Suma v riadku 9 nesmie byť vyššia ako suma uvedená v riadku 500 (základ dane). Zároveň sa suma uvedená v riadku 9 automaticky prenáša do riadku 501.

Na záver pripomíname, že v poli Počet príloh na strane č. 13 daňového priznania daňovník zahrnie do počtu príloh všetky prílohy k § 30c, pričom každý projekt predstavuje samostatnú prílohu.

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte priamo na náš tím konzultantov, ktorí sú pripravený vám pomôcť v tomto období 7 dní v týždni. 

Autor článku: Martin Gondár, SmarTech Solutions SK, s.r.o.
Odborný garant: Branislav Kováč, VGD SLOVAKIA s. r. o.

Informácie poskytnuté odberateľovi sú aktuálne k 24.3.2020, majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú službu. SmarTech Solutions SK, s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v článku. V prípade záujmu o poskytnutie služby, prosím kontaktujte nás a radi vám poradíme.

Návrat hore