Priebežné výsledky uplatnenia superodpočtu nákladov na výskum a vývoj v roku 2022 (18.9.2023)

Priebežne zverejňovaný zoznam subjektov uplatňujúcich superodpočet nákladov na výskum a vývoj za rok 2022 potvrdil očakávaný medziročný pokles celkového počtu subjektov uplatňujúcich superodpočet. Počet uplatňujúcich subjektov v roku 2022 je 424, čo predstavuje o 83 subjektov menej ako bolo v roku 2021.

Podľa zoznamu Finančnej správy SR aktualizovaného k 18.9.2023 si v roku 2022 uplatnilo superodpočet 424 subjektov pri realizácií 1 237 projektov výskumu a vývoja. Celková výška superodpočtu nákladov bola 167,5 mil. €, čo predstavuje úľavu na dani približne 35,2 mil. . Tieto sumáre za rok 2022 ešte nie sú konečné, pretože nie všetky subjekty uplatňujúce superodpočet v roku 2022 sú už zverejnené v zozname Finančnej správy SR. Úplné údaje za rok 2022 budú známe až v apríli 2024.

Medziročný pokles čerpania o 40 %

Z uvedeného zoznamu vyplýva, že celková štátna podpora výskumu a vývoja formou superodpočtu sa medziročne znížila o 40,0 %, a to z 58,6 mil. na necelých 35,2 mil. . Pokles nastal aj v celkovom počte uplatňujúcich subjektov z 507 na 424, čo predstavuje úbytok 16,4 %. Počet realizovaných projektov výskumu a vývoja medziročne mierne klesol o 14,5 %, z 1 446 na 1 237 projektov, čo je približne na úrovni z roku 2020.

Čo môže byť príčinou poklesu celkového čerpania superodpočtu na výskum a vývoj v roku 2022?

V prvom rade aktuálny zoznam Finančnej správy SR nie je kompletný a údaje za rok 2022 v ňom budú dopĺňané ešte do apríla 2024. Teraz v ňom stále absentuje 20 spoločností, ktoré si v roku 2021 odpočítali na dani celkovo 20,4 mil. €. Ďalšou príčinou poklesu čerpania superodpočtu môže byť tiež zníženie jeho sadzby z 200 % na aktuálnych 100 % nákladov na výskum a vývoj, aj keď tento vplyv bude možné s určitosťou vyhodnotiť až po skompletizovaní údajov Finančnej správy SR.

Z celkového rozdeleného balíka daňovej úľavy na výskum a vývoj sú momentálne 5 najväčších poberateľov superodpočtu spoločnosti SLOVNAFT, Železiarne Podbrezová, PCA Slovakia, rychlotest-covid a Continental Automotive Systems Slovakia. Týchto 5 podnikov vyčerpalo v roku 2022 výrazný objem daňovej úľavy, a to až 13,7 mil. . To predstavuje až 39,18 % z celkového balíka daňovej úľavy na výskum a vývoj na Slovensku. Medzi týmito TOP spoločnosťami zatiaľ nie je uvedená U. S. Steel Košice, ktorá sama získala v roku 2021 až 13,7 mil. €.

Superodpočet stále čerpajú podniky všetkých veľkostí

Do čerpania superodpočtu na výskum a vývoj sa v roku 2022 neváhali zapojiť subjekty všetkých veľkostí. To je dôkazom, že superodpočet je naozaj plošný nástroj podpory výskumu a vývoja, ktorým je možné zasiahnuť širšie spektrum subjektov. Výhodou superodpočtu je jeho nárokovateľnosť a administratívne jednoduchšia agenda oproti čerpaniu z iných externých zdrojov na výskum a vývoj.

Podniky však nečerpajú superodpočet na výskum a vývoja rovnomerne. Spolu 43 veľkých podnikov (asi 10,1 % z celkového počtu podnikov) si rozdelilo až 19,65 mil. € (55,9 % z celkovej úspory). Táto skutočnosť je však úplne prirodzená, keďže investujú do projektov väčšieho rozsahu v porovnaní s malými podnikmi a mikropodnikmi.

Počet subjektov s uplatneným superodpočtom medziročne klesol vo všetkých kategóriách

Všetky kategórie v roku 2022 zaznamenali medziročný pokles počtu podnikov poberajúcich superodpočet na výskum a vývoj, a to celkovo o 83 subjektov (-16,4 %). Najväčší pokles je zaznamenaný v kategórií malých podnikov, kde počet subjektov klesol o 28 (-15,1 %). Nižší počet subjektov je tiež v mikropodnikoch, kde je o 16 subjektov menej (-10,7 %). Pri stredných podnikoch je to o 18 subjektov menej (-17,0 %). Je zrejmé, že znížením sadzby superodpočtu na 100 % sa stráca záujem o túto štátnu podporu, a to hlavne v skupine malých a stredných podnikov. Kategória veľkých podnikov zaznamenala taktiež pokles v počte uplatňujúcich subjektov v počte 17 (-28,3 %). V tejto kategórií však existuje predpoklad, že viaceré podniky poberajúce superodpočet ešte neboli premietnuté do zoznamu Finančnej správy SR, z ktorého je tvorená táto analýza (18.9.2023).

Medziročný pokles sadzby superodpočtu na 100% spôsobil pokles všetkých ukazovateľov čerpania medzi rokmi 2021 a 2022. Ak však porovnáme rok 2022 s rokom 2020, kedy bola sadzba superodpočtu tiež 200 %, tak všetky ukazovatele čerpania sú na veľmi podobnej úrovni. To platí napr. pre priemernú daňovú úľavu na subjekt, ktorá v kategórií malých podnikov bola v roku 2022 41,1 tis. € a v roku 2020 41,2 tis. €. Opäť treba zdôrazniť, že po kompletizácií uplatnených subjektov v zoznamoch Finančnej správy SR ešte nastanú zmeny údajov a sledované parametre môžu byť v roku 2022 dokonca vyššie ako v roku 2020. To bude pravdepodobne spôsobené skutočnosťou, že v roku 2022 si firmy odpočítavali vo väčšej miere prenesený odpočet z minulých rokov.

Chémia a plasty a Bratislavský kraj na čele v roku 2022

Historicky prvýkrát sa na čelo rebríčka v objeme čerpaných prostriedkov dostalo odvetvie chémia a plasty (20,8 %), a to hlavne zásluhou spoločnosti SLOVNAFT. Druhé v poradí je odvetvie kovovýroba a hutníctvo (17,9 %), a to vďaka spoločnosti Železiarne Podbrezová. Ďalej nasledujú odvetvia informačné technológie (16,3 %), strojárstvo (12,1 %) a prvú päťku uzatvára elektrotechnika s 9,4 %.

Z pohľadu geografického rozloženia už štandardne najväčší objem superodpočtu na výskum a vývoj tečie do Bratislavského kraja (44,5 %), a to vďaka spoločnosti SLOVNAFT, ale aj silnému zázemiu v oblasti IT odvetvia. Druhý v poradí je Banskobystrický kraj (16,5 %), hlavne pričinením Železiarní Podbrezová. Ďalej nasledujú Trnavský kraj (9,6 %), Trenčiansky kraj (9,4 %), Žilinský kraj (6,9 %), Košický kraj (6,4 %) a Nitriansky kraj (4,7 %). Na chvoste je Prešovský kraj len s 2 %.

Zhodnotenie výsledkov čerpania superodpočtu v roku 2022

Po zhodnotení aktuálne dostupných údajov (k 18.9.2023) čerpania superodpočtu na výskum a vývoj v roku 2022 je možné konštatovať, že zníženie sadzby superodpočtu z 200 % na 100 % v roku 2022 malo negatívny vplyv na celkový počet poberateľov superodpočtu, a to hlavne v skupine malých a stredných podnikov. Navyše aj vzhľadom na pokles hospodárskej aktivity v roku 2023 je možné predpokladať, že počet subjektov uplatňujúcich superodpočet na výskum a vývoj bude ďalej klesať.

V dôsledku vyššej sadzby superodpočtu na výskum a vývoj v rokoch 2020 a 2021 boli sumy superodpočtu vyššie, avšak nie každý subjekt mal dostatočný daňový základ na odpočítanie celej tejto čiastky. Vďaka možnosti prenesenia superodpočtu do ďalších zdaňovacích období je možné očakávať, že tieto prenesené odpočtové vankúše sa uplatnia až v rokoch 2023 a neskôr. Z verejne dostupných dát bohužiaľ nie je možné vyhodnotiť, aká časť superodpočtu bola prenesená z minulých rokov a koľko superodpočtu bolo uplatneného na základe výdavkov roku 2022. Každopádne musíme počítať s tým, že údaje z roku 2022 obsahujú aj tento prenesený odpočtový vankúš z minulých rokov.

Na základe dostupných údajov vychádzajúcich zo zoznamov Finančnej správy SR a porovnania uplatňovania superodpočtu v minulých rokoch, môžeme predpokladať, že v nasledujúcom roku 2023 si bude superodpočet nákladov na výskum a vývoj uplatňovať ešte menej subjektov.

Metodika spracovania štatistických údajov

Spracovanie údajov vychádza z predpokladu, že do obdobia 2022 patria všetky subjekty, ktorým začína zdaňovacie obdobie kedykoľvek v priebehu kalendárneho roku 2022. Subjekty, ktorým začína zdaňovacie obdobie napr. 1.12.2022 a končí 30.11.2023, budú zahrnuté stále do obdobia 2022, pričom ich výsledky budú zverejnené až v marci 2024. Hlavným východiskom tejto metodiky je skutočnosť, že subjekty si uplatňujú superodpočet podľa tých pravidiel, ktoré sú platné v deň, kedy im začína zdaňovacie obdobie. A legislatívne podmienky superodpočtu na výskum a vývoj sa menia vždy k prvému dňu kalendárneho roka.

V zoznamoch Finančnej správy SR zverejnených počas kalendárneho roka 2023 sa vyskytlo niekoľko subjektov, ktoré si dodatočným daňovým priznaním spätne menili výšku uplatneného superodpočtu na výskum a vývoj. Dá sa predpokladať, že tento trend bude pokračovať aj v roku 2024. Preto je možné, že údaje z tohto spracovania dát sa môžu v budúcich rokoch mierne pozmeniť.

Uplatnený superodpočet v období 2022 však môže byť ešte vyšší, ako je uvedené vo zverejnenom zozname Finančnej správy SR. Superodpočet funguje tak, že subjekt si môže odpočítať v danom roku maximálne toľko, aký má daňový základ pre výpočet dane z príjmu. V prípade nízkeho základu dane si podniky môžu superodpočet preniesť do ďalších 5 zdaňovacích období. To sa v objeme čerpania objaví však až v nadchádzajúcich obdobiach.

Ing. Mgr. Martin Gondár
SmarTech Solutions SK, s.r.o.

Návrat hore