Čerpanie superodpočtu nákladov na výskum a vývoj v roku 2022 pokleslo (11.12.2023)

Priebežne zverejňovaný zoznam subjektov uplatňujúcich superodpočet nákladov na výskum a vývoj za rok 2022 potvrdil očakávaný medziročný pokles uplatnenej daňovej úspory. V roku 2022 čerpali podniky superodpočet nákladov na výskum a vývoj vo výške 38,6 mil. €, čo predstavuje o 20,0 mil. € menej ako v roku 2021.

Podľa údajov Finančnej správy SR aktualizovaných k 11.12.2023, celkový počet subjektov, ktoré v roku 2022 využili superodpočet na výskum a vývoj, dosiahol 436, pričom bolo realizovaných 1 291 projektov výskumu a vývoja. Celková suma superodpočtu za rok 2022 dosiahla 183,89 mil. €, čo predstavuje daňovú úľavu vo výške takmer 38,6 mil. €. Tento zoznam ešte stále nemusí byť konečný, finálne údaje za rok 2022 by mali byť známe v marci 2024.

Čerpanie superodpočtu medziročne pokleslo o 34,1 %

Z uvedeného zoznamu vyplýva, že celková podpora výskumu a vývoja formou superodpočtu v roku 2022 klesla o 34,1 %z 58,6 mil. € na 38,6 mil. €. Oproti roku 2021 poklesli aj ďalšie hodnoty, ako počet uplatňujúcich subjektov – z 507 na 436 (14 % úbytok) a počet realizovaných projektov výskumu a vývoja1 446 na 1 291 projektov (10,7 % úbytok).

Čo mohlo spôsobiť pokles celkového čerpania superodpočtu na výskum a vývoj v roku 2022?

Hlavnou príčinou zníženej miery čerpania superodpočtu je pokles sadzby superodpočtu. Po 2 úspešných rokoch s atraktívnou sadzbou 200 % bola skresaná na 100 %. Aj keď je zoznam Finančnej správy SR pravdepodobne stále neúplný a v marci 2024 sa v ňom ešte môže vyskytnúť aj zopár veľkých spoločností, nie je však predpoklad, že by čísla dosiahli úroveň z roku 2021.

Podľa aktuálneho Zoznam Finančnej správy SR, 5 najväčších poberateľov superodpočtu na výskum a vývoj v roku 2022 (SLOVNAFT, Železiarne Podbrezová, U. S. Steel Košice, PCA Slovakia a rychlotest-covid) si uplatnilo takmer 15,74 mil. €, čo predstavuje 40,75 % z celkového balíka daňovej úľavy.

Superodpočet stále využívajú podniky všetkých veľkostí

Superodpočet je plošný nástroj podpory výskumu a vývoja, ktorý naďalej využívajú podniky všetkých veľkostí. Výhodou superodpočtu je jeho nárokovateľnosť a administratívne jednoduchšia agenda oproti čerpaniu z iných externých zdrojov na výskum a vývoj.

Čerpanie superodpočtu na výskum a vývoj však nie je rovnomerné. Spolu 46 veľkých podnikov (asi 10,6 % z celkového počtu podnikov) si rozdelilo 22,8 mil. € (59 % z celkovej úspory). Táto skutočnosť je však úplne prirodzená, keďže veľké podniky investujú do projektov väčšieho rozsahu v porovnaní s malými podnikmi a mikropodnikmi.

Počet subjektov s uplatneným superodpočtom medziročne klesol vo všetkých kategóriách

Celkový počet podnikov poberajúcich superodpočet v roku 2022 medziročne klesol o 71 subjektov (14,0 %). Najvyšší percentuálny pokles (23,3 %) nastal v kategórii veľkých podnikov, a to o 14 subjektov. V kategórii stredných podnikov je medziročný pokles na úrovni 14,2 % (o 15 subjektov menej) a v kategórii malých podnikov 13,4 % (o 25 subjektov menej). Oproti roku 2021 ubudlo len 13 mikropodnikov, čo predstavuje 8,7 % pokles v roku 2022.

Najviac peňazí prúdi do kovovýroby a do Bratislavského kraja

Superodpočet najviac využili podniky z oblasti kovovýroby a hutníctva (23,3 %), a to vďaka Železiarňam Podbrezová a U. S. Steel Košice. Nasleduje odvetvie chémia a plasty (19,1 %) s veľkým pričinením spoločnosti SLOVNAFT, ktorá je zároveň najväčším poberateľom superodpočtu nákladov na výskum a vývoj v roku 2022 (vo výške 6,6 mil. €). Ďalšími odvetviami v poradí sú informačné technológie (15,4 %), strojárstvo (11,0 %) a elektrotechnika (8,6 %).

Z pohľadu geografického rozloženia už štandardne najväčší objem superodpočtu na výskum a vývoj plynie do Bratislavského kraja (41,9 %), aj vďaka najväčšiemu poberateľovi SLOVNAFT a silnému zastúpeniu IT spoločností. Druhý v poradí je Banskobystrický kraj s 15,0 %. Nasledujú Košický kraj (13,1 %) Trnavský kraj (8,9 %), Trenčiansky kraj (8,6 %), Žilinský kraj (6,4 %), a Nitriansky kraj (4,2 %). Na chvoste je Prešovský kraj len s 1,8 %.

Zhodnotenie výsledkov čerpania superodpočtu v roku 2022

Vyhodnotenie aktuálne dostupných údajov (k 11.12.2023) čerpania superodpočtu na výskum a vývoj ukázalo, že zníženie sadzby superodpočtu z 200 % na 100 % v roku 2022 malo negatívny vplyv na celkový počet poberateľov superodpočtu. Aj s ohľadom na pokles hospodárskej aktivity v roku 2023 sa dá predpokladať, že tento trend bude pokračovať a počet subjektov uplatňujúcich superodpočet na výskum a vývoj bude naďalej postupne klesať.

V dôsledku vyššej sadzby superodpočtu na výskum a vývoj v rokoch sa 2020 a 2021 boli sumy čerpania superodpočtu vyššie, avšak nie každý subjekt mal dostatočný daňový základ na odpočítanie celej tejto čiastky. Vďaka možnosti prenesenia superodpočtu do ďalších zdaňovacích období je možné očakávať, že sa tieto prenesené odpočtové vankúše uplatnia až v rokoch 2023 a neskôr. Z verejne dostupných dát žiaľ nie je možné vyhodnotiť, aká časť superodpočtu bola prenesená z minulých rokov a koľko superodpočtu bolo uplatneného na základe výdavkov roku 2022. Každopádne treba počítať s tým, že údaje z roku 2022 obsahujú aj tieto prenesené sumy odpočtu z minulých rokov.

Na základe dostupných údajov vychádzajúcich zo zoznamov Finančnej správy SR a porovnania uplatňovania superodpočtu v minulých rokoch, môžeme predpokladať, že v nasledujúcom roku 2023 si bude superodpočet nákladov na výskum a vývoj uplatňovať ešte menej subjektov.

Metodika spracovania štatistických údajov

Spracovanie údajov vychádza z predpokladu, že do obdobia 2022 patria všetky subjekty, ktorým začína zdaňovacie obdobie kedykoľvek v priebehu kalendárneho roku 2022. Subjekty, ktorým začína zdaňovacie obdobie napr. 1.12.2022 a končí 30.11.2023, budú zahrnuté stále do obdobia 2022, pričom ich výsledky budú zverejnené až v marci 2024. Hlavným východiskom tejto metodiky je skutočnosť, že subjekty si uplatňujú superodpočet podľa tých pravidiel, ktoré sú platné v deň, kedy im začína zdaňovacie obdobie. A legislatívne podmienky superodpočtu na výskum a vývoj sa menia vždy k prvému dňu kalendárneho roka.

V zoznamoch Finančnej správy SR zverejnených počas kalendárneho roka 2023 sa vyskytlo niekoľko subjektov, ktoré si dodatočným daňovým priznaním spätne menili výšku uplatneného superodpočtu na výskum a vývoj. Dá sa predpokladať, že tento trend bude pokračovať aj v roku 2024. Preto je možné, že údaje z tohto spracovania dát sa môžu v budúcich rokoch mierne pozmeniť.

Uplatnený superodpočet v období 2022 však môže byť ešte vyšší, ako je uvedené vo zverejnenom zozname Finančnej správy SR. Superodpočet funguje tak, že subjekt si môže odpočítať v danom roku maximálne toľko, aký má daňový základ pre výpočet dane z príjmu. V prípade nízkeho základu dane si podniky môžu superodpočet preniesť do ďalších 5 zdaňovacích období. To sa v objeme čerpania objaví však až v nadchádzajúcich obdobiach.

Ing. Mgr. Martin Gondár
SmarTech Solutions SK, s.r.o.

Návrat hore