Vyšiel aktualizovaný metodický pokyn a nové stanoviská FRSR k superodpočtu nákladov na výskum a vývoj

Finančné riaditeľstvo SR dňa 29.12.2022 aktualizovalo metodický pokyn, ktorý upresňuje pravidlá uplatňovania superodpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. V priebehu roku 2022 boli tiež uverejnené nové stanoviská Finančnej správy SR, ktoré boli reakciou na často kladené otázky daňovníkov. Zhrnutie metodických noviniek roku 2022 z oblasti superodpočtu na výskum a vývoj sumarizujeme v tomto článku.

Metodický pokyn bez významných zmien

Aktualizácia metodického pokynu k § 30c zákona o dani z príjmov nepriniesla zásadné zmeny. Táto aktualizácia iba reflektuje zmenu sadzby superodpočtu na výskum a vývoj v roku 2022, ktorá klesla z pôvodných 200 % na 100 %.

Táto zásadná zmena sadzby superodpočtu vstúpila do platnosti od 01.01.2022 a platí pre výdavky na výskum a vývoj vynaložené v zdaňovacom období, ktoré sa začína najskôr 01.01.2022.

OTVORIŤ AKTUALIZOVANÝ METODICKÝ POKYN K SUPERODPOČTU

Nové stanoviská Finančnej správy SR

Finančná správa SR počas roku odpovedá na množstvo dopytov daňovníkov, pričom odpovede na tie najčastejšie otázky zverejňuje na svojom portáli. V nasledujúcom texte sme zosumarizovali vydané metodické usmernenia z roku 2022:

 1. Otázka: Je potrebné špeciálne osvedčenie na realizáciu projektu výskumu a vývoja?
  Odpoveď: Nie. Zákon vyžaduje splniť  najmä zákonnú definíciu výskumu a vývoja, pričom je odporúčané vychádzať aj z definície výskumu a vývoja podľa medzinárodnej príručky OECD Frascati manuálu.

 2. Otázka: V roku 2021 bol realizovaný projekt a v roku 2022 boli výsledky výskumu predané. Má subjekt povinnosť uplatnený superodpočet z roku 2021 vrátiť formou dodatočného daňového priznania?
  Odpoveď: Len v prípade ak by tento daňovník bol držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

 3. Otázka: Kde sa dá nájsť zoznam fyzických a právnických osôb, ktorým bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj?
  Odpoveď: Tento zoznam je možné nájsť na portáli www.vedatechnika.sk

 4. Otázka: Ktoré výdavky (náklady) sú spôsobilé na superodpočet nákladov na výskum a vývoj?
  Odpoveď: Všetky výdavky (náklady) súvisiace s realizáciou projektu výskumu a vývoja, ktoré sú daňovými výdavkami podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov a ktoré sú evidované oddelene od ostatných nákladov daňovníka. Za nespôsobilé výdavky (náklady) zahrnované do superodpočtu sú napr. služby, licencie a nehmotné výsledky výskumu a vývoja, okrem výnimiek  podľa § 30c, ods. 5 zákona o dani z príjmov. 

 5. Otázka: Ktoré výdavky (náklady) nie sú spôsobilé na superodpočet na výskum a vývoj?
  Odpoveď: Do odpočtu nemožno uplatniť výdavky (náklady), na ktoré bola poskytnutá úplná alebo čiastočná podpora z verejných financií, a na služby, licencie a nehmotné výsledky výskumu a vývoja (okrem výnimiek podľa § 30c, ods. 5, písm. b) zákona o dani z príjmov). 

 6. Otázka: Ako si uplatniť superodpočet, ak je základ dane nižší?
  Odpoveď: Od vykázaného základu dane zníženého o odpočet daňovej straty sa môžu v daňovom priznaní odpočítať náklady na výskum a vývoj len v sume vykázaného základu dane a zostávajúca suma sa môže odpočítať v daňových priznaniach za nasledujúce zdaňovacie obdobia. 

 7. Otázka: Má subjekt povinnosť viesť analytickú evidenciu nákladov na výskum a vývoj pre účel uplatnenia superodpočtu?
  Odpoveď: Výdavky (náklady) na výskum a vývoja zahrnované do superodpočtu je potrebné sledovať oddelene od ostatných výdavkov (nákladov).

 8. Otázka: Je možné zahrnúť nákup licencie na softvér využívaný pri vývoji nového výrobku do superodpočtu vo výške 100 %?
  Odpoveď: Áno. Ak však vynaložené výdavky (náklady) na výskum a vývoj súvisia s realizáciou projektu výskumu a vývoja len sčasti, je možné uplatniť odpočet len z rozdielu medzi skutočnými výdavkami (nákladmi) a výdavkami (nákladmi) nesúvisiacimi s realizáciou projektu výskumu a vývoja.

 9. Otázka: Ako uviesť v Prílohe k § 30c v tlačive daňového priznania odpočty nákladov na výskum a vývoj, ak subjekt vykázal stratu?
  Odpoveď: Pre náklady na výskum a vývoj podľa § 30c ods. 1 – daňovník vyplní len stĺpec 1 a 2  prílohy k § 30c (nevyplní stĺpec 3). Pre náklady na výskum a vývoj podľa § 30c ods.2 – do miesta pre osobitné záznamy uvedie daňovník sumu odpočtu výdavkov, na ktorú vznikol nárok na odpočet v príslušnom zdaňovacom období, ako aj neuplatnenú sumu odpočtu, ktorú si prenáša do nasledujúcich zdaňovacích období.

 10. Otázka: Aký je vzorec medziročného odpočtu pre rok 2022.
  Odpoveď: Medziročný nárast v roku 2022 = ((náklady na VaV 2022 + náklady na VaV 2021)/2)- ((náklady na VaV 2021+ náklady na VaV 2020)/2). Odpočet na medziročný nárast je možné uplatniť za rok 2022 vo výške 100 %.

 11. Otázka: Stačí uchovávať projekt výskumu a vývoja iba v elektronickej forme alebo musí byť uchovávaný aj v písomnej podobe?
  Odpoveď: Originál projektu výskumu a vývoja je potrebné uchovávať v písomnej (nie iba elektronickej) podobe.

 12. Otázka: Je možné odpočítať si len sumu 60 %?
  Odpoveď: Daňovník má možnosť uplatniť/neuplatniť si odpočet nákladov na výskum a vývoj v plnej miere, nemôže sa rozhodnúť, koľko percent si odpočíta.

Úplne znenie stanovísk nájdete na stránke Finančnej správy SR.

Potrebujete viac informácií alebo sa chcete poradiť?

Agenda superodpočtu je veľmi komplexná téma, zahrnujúca technické a ekonomické aspekty. Ak potrebujete viac informácií alebo iba poradiť, prosím, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme.