Vyšiel metodický pokyn k superodpočtu nákladov na investície

Finančné riaditeľstvo SR vydalo 4. januára 2024 metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na investície. Metodický pokyn okrem iného objasňuje, čo sa rozumie pod pojmom investícia na účely uplatnenia odpočtu, čo je investičný plán a opisuje podmienky a spôsob uplatnenia odpočtu na investície.

S účinnosťou od 01.01.2022 sa zaviedol nový dočasný nástroj odpočtu výdavkov (nákladov) na investície, ktorého cieľom je podpora investícií s vyššou pridanou hodnotou, tzn. produktívnych investícií s previazaním na Priemysel 4.0. Vydaný metodický pokyn má zabezpečiť jednotný postup pri uplatňovaní odpočtu výdavkov (nákladov) na investície.

OTVORIŤ AKTUALIZOVANÝ METODICKÝ POKYN K SUPERODPOČTU

 

Investícia na účely uplatnenia odpočtu

Podľa Metodického pokynu sa investíciou na účely odpočtu rozumie investícia do výrobného systému a logistického systému skladajúceho sa zo zariadení, strojov, prídavných zariadení, automatizačnej techniky a komunikačnej techniky, vrátane počítačového programu (softvér) pre riadenie výrobného procesu a logistického procesu, spôsobilého v reálnom čase vymieňať, spracovávať a archivovať digitalizované údaje s cieľom poskytnúť informácie na identifikáciu a optimalizáciu výrobného procesu a logistického procesu, pričom ide o investíciu do:

  • hmotného majetku, vrátane technického zhodnotenia vykonaného na tomto majetku v zdaňovacom období jeho zaradenia do užívania alebo do obchodného majetku, nadobudnutého kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou, ktorý nebol pred jeho obstaraním odpisovaný.

  • iného majetku podľa § 22 ods. 6 písm. e) zákona o dani z príjmov, ak ide o technické zhodnotenie hmotného majetku uvedeného v prílohe č. 3 zákona o dani z príjmov (tu je vymedzený taký hmotný majetok, ktorý v spojení s počítačovým programom (softvér), možno považovať za investíciu s vyššou pridanou hodnotou na účely uplatnenia odpočtu na investície).

  • počítačového programu (softvér) obstaraného kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou, ktorý nebol pred jeho obstaraním odpisovaný, vrátane technického zhodnotenia vykonaného na tomto počítačovom programe za účelom dosiahnutia automatizácie výrobných procesov alebo logistických procesov, digitalizácie, alebo ktorý slúži na vyhodnocovanie a analyzovanie údajov v súvislosti s týmito procesmi.

Aby majetok spĺňal definíciu investícií, na ktoré daňovník môže uplatniť odpočet, musí teda byť nový, nadobudnutý kúpou, u predávajúceho doteraz neodpisovaný alebo novovytvorený vlastnou činnosťou, poprípade technicky zhodnotený. Do užívania alebo do obchodného majetku musí byť zaradený v období, na ktoré sa vypracováva investičný plán.

Čo musí obsahovať investičný plán?

Investičný plán je písomný dokument, v ktorom sa vymedzí celková hodnota a obdobie plánovanej investície, predpokladaný harmonogram realizácie, výpočet priemernej hodnoty investícií, plánovaná výška preinvestovania priemernej hodnoty investícií (v peňažnom aj percentuálnom vyjadrení) a stručný technický popis prepojenia obstarávanej investície s digitalizáciou/automatizáciou výrobných a logistických procesov. Dané hodnoty v investičnom pláne sú iba predpokladané, resp. plánované, a teda sa môžu odlišovať od reality.

Investičný plán sa vypracúva na 4 po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia. Z obsahovej stránky musia byť v investičnom pláne uvedené aj informácie o daňovníkovi, dátum začiatku realizácie a podpis oprávnenej osoby.

V akej výške je možné uplatniť odpočet na investície?

Percentuálna sadzba odpočtu na investície závisí od plánovanej výšky percenta preinvestovania priemernej hodnoty investícií a od hodnoty preinvestovania tejto plánovanej priemernej hodnoty investícií ustanovených v investičnom pláne.

Preinvestovaná priemerná hodnota investícií v percentách Hodnota plánovanej výšky preinvestovania priemernej hodnoty investícií v mil. €
od 1 do 20 mil. € vrátane od 20 do 50 mil. € vrátane viac ako 50 mil. €
 od 700 % do 1399,99 % 15 % 25 % 50 %
od 1400 % a viac  20 % 30 % 55 %

Celková hodnota investície musí byť vyššia ako sedemnásobok priemernej hodnoty investícií (v posledných troch rokoch) a musí byť minimálne 1 milión eur.

 

Metodický pokyn obsahuje aj ďalšie informácie a usmernenia k odpočtu výdavkov na investície, ako výpočet priemernej hodnoty investícií, vysvetľuje kedy nemožno uplatniť odpočet a kedy zaniká alebo sa stráca nárok na uplatnenie odpočtu. Viac podrobností a konkrétne príklady nájdete priamo v Metodickom pokyne k odpočtu výdavkov (nákladov) na investície, ktorý vydala Finančná správ SR k 4. januáru 2024.

OTVORIŤ AKTUALIZOVANÝ METODICKÝ POKYN K SUPERODPOČTU

Na portáli Finančnej správy SR sa taktiež nachádzajú Stanoviská FR SR k odpočtu výdavkov (nákladov) na investície, v ktorých Finančná správa objasňuje pochybnosti a vyjadruje sa k častým otázkam spojeným s odpočtom nákladov na investície.

 

Potrebujete viac informácií alebo sa chcete poradiť?

Agenda superodpočtu na investície je veľmi komplexná téma, zahrnujúca technické a ekonomické aspekty. Ak potrebujete viac informácií alebo iba poradiť, prosím, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme.

Návrat hore