Výsledky čerpania superodpočtu nákladov na výskum a vývoj v roku 2022 (15.3.2024)

Priebežne zverejňovaný zoznam subjektov uplatňujúcich superodpočet nákladov na výskum a vývoj za rok 2022 potvrdil očakávaný medziročný pokles uplatnenej daňovej úspory. V roku 2022 čerpali podniky superodpočet nákladov na výskum a vývoj vo výške takmer 40,0 mil. €, čo predstavuje pokles o 18,6 mil. € oproti roku 2021.

Finančná správa SR doplnila dňa 15.3.2024 zoznam subjektov s odpočtom nákladov na výskum a vývoj. Podľa dostupných údajov celkový počet subjektov, ktoré v roku 2022 využili superodpočet na výskum a vývoj, dosiahol 453, pričom bolo realizovaných 1 335 projektov výskumu a vývoja. Celková suma superodpočtu za rok 2022 tak dosiahla 190,3 mil. €, čo predstavuje daňovú úľavu vo výške takmer 40,0 mil. €. Tento zoznam by už mal obsahovať drvivú väčšinu subjektov, ktoré si v roku 2022 uplatnili superodpočet na výskum a vývoj, aj keď nie je vylúčené, že ešte zopár subjektov pribudne v júnovom zozname.

Čerpanie superodpočtu medziročne pokleslo o 31,8 %

Z uvedeného zoznamu vyplýva, že celková podpora výskumu a vývoja formou superodpočtu v roku 2022 klesla o 31,8 % – z 58,6 mil. € na 40,0 mil. €. Počet subjektov uplatňujúcich superodpočet sa oproti roku 2021 znížil z 507 na 453 (10,7 % pokles) a počet realizovaných projektov výskumu a vývoja klesol z 1 446 na 1 335 (7 % pokles).

Čo môže byť príčinou poklesu celkového čerpania superodpočtu na výskum a vývoj v roku 2022?

Hlavnou príčinou zníženej miery čerpania superodpočtu je pokles sadzby superodpočtu. Po rokoch 2020 a 2021, kedy sadzba dosahovala hodnotu až 200 %, bola v roku 2022 skresaná na 100 %. Zoznam Finančnej správy SR síce ešte môže byť doplnený malým počtom subjektov v júni 2024, avšak táto skutočnosť by už nemala mať významný vplyv na výsledky čerpania superodpočtu, a teda k hodnotám z roku 2021 sa už nepodarí priblížiť.

Podľa aktuálneho Zoznamu Finančnej správy SR tvoria päticu najväčších poberateľov superodpočtu na výskum a vývoj v roku 2022 spoločnosti SLOVNAFT, Železiarne Podbrezová, U. S. Steel Košice, PCA Slovakia a rychlotest-covid. Tieto subjekty si uplatnili spolu 15,7 mil. €, čo predstavuje 39,4 % z celkového balíka daňovej úľavy.

Superodpočet stále využívajú podniky všetkých veľkostí

Superodpočet je plošný nástroj podpory výskumu a vývoja, ktorý naďalej využívajú podniky všetkých veľkostí. Výhodou superodpočtu je jeho nárokovateľnosť a administratívne jednoduchšia agenda oproti čerpaniu z iných externých zdrojov na výskum a vývoj.

Najväčší podiel pri čerpaní superodpočtu na výskum a vývoj majú veľké podniky, čo je úplne prirodzené vzhľadom na to, že investujú do projektov väčšieho rozsahu v porovnaní s malými podnikmi a mikropodnikmi. V roku 2022 si 47 veľkých podnikov (10,4 % z celkového počtu subjektov) uplatnilo spolu takmer 22,8 mil. €, čo predstavuje 57,0 % podiel z celkovej úspory.

Počet subjektov s uplatneným superodpočtom medziročne klesol vo všetkých kategóriách

Celkový počet podnikov poberajúcich superodpočet v roku 2022 medziročne klesol o 54 subjektov (10,7 %). Najvyšší percentuálny pokles (21,7 %) nastal v kategórii veľkých podnikov, a to o 13 subjektov. V kategórii stredných podnikov je medziročný pokles na úrovni 8,5 % (o 9 subjektov menej) a v kategórii malých podnikov 9,7 % (o 18 subjektov menej). Oproti roku 2021 ubudlo len 10 mikropodnikov, čo predstavuje 6,7 % pokles v roku 2022.

Najvyššie čerpanie je v odvetví kovovýroba a hutníctvo, v rámci krajov vedie Bratislavský

Prvenstvo z hľadiska rozdelenia na odvetvia už druhý rok patrí kovovýrobe a hutníctvu s 22,7 % podielom z celkového čerpania, a to najmä pričinením Železiarní Podbrezová a U. S. Steel Košice. Na druhom mieste je odvetvie chémia a plasty (18,4 %), vďaka spoločnosti SLOVNAFT – najväčšiemu poberateľovi superodpočtu nákladov na výskum a vývoj v roku 2022 (6,6 mil. €). Nasledujú informačné technológie (15,4 %), strojárstvo (11,9 %) a elektrotechnika (8,4 %).

Z pohľadu geografického rozloženia už štandardne najväčší objem superodpočtu na výskum a vývoj plynie do Bratislavského kraja (41,9 %), aj vďaka spoločnosti SLOVNAFT a silnému zastúpeniu IT spoločností. Druhý v poradí je Banskobystrický kraj s 14,7 %. Nasledujú Košický kraj (12,7 %), Trenčiansky kraj (9,5 %),  Trnavský kraj (9,2 %), Žilinský kraj (6,2 %), a Nitriansky kraj (4,1 %). Na chvoste je Prešovský kraj len s 1,8 %.

Zhodnotenie výsledkov čerpania superodpočtu v roku 2022

Vyhodnotenie aktuálne dostupných údajov (k 15.3.2024) čerpania superodpočtu na výskum a vývoj ukázalo, že zníženie sadzby superodpočtu z 200 % na 100 % v roku 2022 malo negatívny vplyv na celkový počet poberateľov superodpočtu.

V dôsledku vyššej sadzby superodpočtu na výskum a vývoj v rokoch 2020 a 2021 boli sumy čerpania superodpočtu vyššie, avšak nie každý subjekt mal dostatočný daňový základ na odpočítanie celej tejto čiastky. Vďaka možnosti prenesenia superodpočtu do ďalších zdaňovacích období je možné očakávať, že sa tieto prenesené odpočtové vankúše uplatnia až v rokoch 2023 a neskôr. Z verejne dostupných dát žiaľ nie je možné vyhodnotiť, aká časť superodpočtu bola prenesená z minulých rokov a koľko superodpočtu bolo uplatneného na základe výdavkov roku 2022. Každopádne treba počítať s tým, že údaje z roku 2022 obsahujú aj tieto prenesené sumy odpočtu z minulých rokov.

Za rok 2023 očakávame nižšie čerpanie superodpočtu na výskum a vývoj v dôsledku vysokých cien energií, inflácie na úrovni 10,5 % a poklesu domáceho dopytu o 5 % [1]. Tento trend potvrdzujú aj naši klienti, ktorí najmä vplyvom vysokých cien energií vykazujú nízke daňové základy.

Situácia ohľadom energetickej krízy sa však postupne zlepšuje a ekonomika by v roku 2024 mala rásť rýchlejšie. Podľa OECD [2] sa rast hrubého domáceho produktu zrýchli z 1,1 % v roku 2023 na 2,1 % v roku 2024 a inflácia by mala klesnúť na 3,4 %. Na základe toho môžeme predpokladať aj opätovné rozbehnutie čerpania superodpočtu nákladov na výskum a vývoj.

Metodika spracovania štatistických údajov

Spracovanie údajov vychádza z predpokladu, že do obdobia 2022 patria všetky subjekty, ktorým začína zdaňovacie obdobie kedykoľvek v priebehu kalendárneho roku 2022. Subjekty, ktorým začína zdaňovacie obdobie napr. 1.12.2022 a končí 30.11.2023, budú zahrnuté stále do obdobia 2022, pričom ich výsledky môžu byť zverejnené až v júni 2024. Hlavným východiskom tejto metodiky je skutočnosť, že subjekty si uplatňujú superodpočet podľa tých pravidiel, ktoré sú platné v deň, kedy im začína zdaňovacie obdobie. A legislatívne podmienky superodpočtu na výskum a vývoj sa menia vždy k prvému dňu kalendárneho roka.

zoznamoch Finančnej správy SR zverejnených počas kalendárneho roka 2023 sa vyskytlo niekoľko subjektov, ktoré si dodatočným daňovým priznaním spätne menili výšku uplatneného superodpočtu na výskum a vývoj. Dá sa predpokladať, že tento trend bude pokračovať aj v roku 2024. Preto je možné, že údaje z tohto spracovania dát sa môžu v budúcich rokoch mierne pozmeniť.

Uplatnený superodpočet v období 2022 však môže byť ešte vyšší, ako je uvedené vo zverejnenom zozname Finančnej správy SR. Superodpočet funguje tak, že subjekt si môže odpočítať v danom roku maximálne toľko, aký má daňový základ pre výpočet dane z príjmu. V prípade nízkeho základu dane si podniky môžu superodpočet preniesť do ďalších 5 zdaňovacích období. To sa v objeme čerpania objaví však až v nadchádzajúcich obdobiach.

Zaznamenali sme, že niektorí z našich klientov sa z neznámych dôvodov nenachádzajú v zoznamoch Finančnej správy SR napriek tomu, že si odpočet v roku 2022 uplatnili. Zverejnené údaje teda nemusia byť kompletné. Na základe nášho podnetu Finančná správa momentálne túto situáciu preveruje.

Ing. Mgr. Martin Gondár
SmarTech Solutions SK, s.r.o.

[1] Zdroj: Štatistický úrad SR
[2] OECD – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj