Projekt výskumu a vývoja

Do superodpočtu je možné zahrnúť iba výdavky, ktoré priamo súvisia s realizáciou projektov výskumu a vývoja.

Podľa § 4 ods. 1 Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja je projekt výskumu a vývoja všeobecne definovaný ako súbor zámerov, cieľov a plánovaných časovo ohraničených výskumných a vývojových činností v obsahovo vymedzenej oblasti vedy a techniky. Súčasťou projektu výskumu a vývoja sú aj údaje o personálnych, materiálnych, prístrojových a finančných podmienkach potrebných na jeho riešenie.

Projekt výskumu a vývoja pre účely superodpočtu R&D

Pre účely superodpočtu je projekt výskumu a vývoja definovaný v § 30c Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Projekt výskumu a vývoja je písomný dokument, v ktorom je jasne vymedzený predmet výskumu a vývoja:

 1. ciele projektu – dosiahnuteľné počas doby realizácie a merateľné po jeho ukončení,
 2. rozpočet – celkové predpokladané výdavky (náklady) v jednotlivých rokoch realizácie projektu,
 3. doba realizácie – dátum začiatku a predpokladaného ukončenia realizácie projektu,
 4. podpis – projekt výskumu a vývoja musí byť podpísaný pred začatím jeho realizácie osobou oprávnenou konať za daňovníka. Projekty začaté pred 31.12.2019 museli byť takto podpísané pred dátumom začiatku jeho realizácie. Projekty začaté od 1.1.2020 už stačí podpísať pred termínom podania daňového priznania,
 5. základné údaje subjektu:
  a) právnická osoba: názov a sídlo spoločnosti, daňové identifikačné číslo (DIČ),
  b) fyzická osoba: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a miesto podnikania.

Toto sú iba taxatívne podmienky projektu výskumu a vývoja. V praxi je však vhodné projekt výskumu a vývoja obsahovo rozšíriť tak, aby bol predmet výskumu a vývoja veľmi zrozumiteľne a konkrétne definovaný. Popri zakladaciemu dokumentu je následne nevyhnutné viesť projektovú dokumentáciu, aby bolo pri možné činnosti projektu preukázať pri prípadnej daňovej kontrole.

Projekt výskumu a vývoja je možné dodatkovať

R&D projekty sa vyznačujú neurčitosťou, čo sa týka nákladov a času. Preto sa v praxi stáva, že pôvodne plánované termíny sa predlžujú a rozpočty sa prečerpávajú. Niekedy môže dôjsť k ukončeniu projektu s neúspešným výsledkom. Metodický pokyn Finančnej správy SR pamätá aj na tieto prípady a umožňuje daňovníkom projekt výskumu a vývoja dodatkovať. V takomto prípade je však potrebné rozlišovať, či v priebehu realizácie došlo k zmene hlavného cieľa projektu výskumu a vývoja:

 • ak došlo k zmene hlavného cieľa, potom je potrebné pôvodný projekt uzavrieť a založiť nový projekt,
 • ak nedošlo k zmene hlavného cieľa, potom je možné pôvodný projekt dodatkovať.

Zverejnenie projektu výskumu a vývoja

Ministerstvo financií SR bude zverejňovať údaje o každom projekte výskumu a vývoja, ktorého výdavky (náklady) boli zahrnuté do superodpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Za každé zdaňovacie obdobie budú na webovom portáli Finančnej správy SR zverejnené tieto informácie:

 1. ciele projektu,
 2. výška uplatneného odpočtu,
 3. základné údaje subjektu,
 4. dátum začiatku realizácie projektu.

Vyplňte formulár nižšie a automaticky dostanete od nás vzor projektu výskumu a vývoja pre účely superodpočtu

  Vaše osobné údaje (meno, e-mail a telefónne číslo) potrebujeme aby sme Vám mohli zaslať vzor projektu výskumu a vývoja. Informácie o spracúvaní osobných údajov môžete nájsť tu.

  Pre ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať

  Martin Gondár – SmarTech Solutions SK

  Ing. Mgr. Martin Gondár
  managing partner
  +421 904 352 451
  poradca@superodpocet.sk

  Mohlo by vás zaujímať:

  Ako je definovaný výskum a vývoj pre účely superodpočtu? »