Náklady spôsobilé do superodpočtu

Do superodpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj (R&D) môžu byť započítané iba výdavky (náklady), ktoré sú evidované oddelene a súvisia s realizáciou projektu výskumu a vývoja.

Presnejšie vymedzenie spôsobilých R&D nákladov do superodpočtu definuje Metodický pokyn Finančnej správy SR, ktorý sa odvoláva na ustanovenie § 37 Opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92 zo 16. decembra 2002. Ďalšie informácie o spôsobilosti niektorých výdavkov do superodpočtu je možné nájsť na portáli Finančnej Správy SR na týchto odkazoch:

Spôsobilé výdavky (náklady) na výskum a vývoj

 • mzdy a zákonné odvody,
 • materiál (spotrebný materiál, drobný majetok..),
 • daňové odpisy dlhodobého majetku,
 • cestovné náklady (náhrady, pohonné látky..),
 • služby a nehmotné výsledky od Slovenskej akadémie vied, od verejných a štátnych vysokých škôl, od právnických osôb zriadených štátom s realizáciou výskumu a vývoja,
 • nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od spoločností, ktorým bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj,
 • výdavky na certifikáciu výsledkov výskumu a vývoja,
 • náklady na licencie softvéru.

Nespôsobilé výdavky (náklady) na výskum a vývoj

 • výdavky, ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa podľa § 2 písm. i) Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,
 • výdavky ktoré nesúvisia s realizáciou výskumu a vývoja,
 • výdavky, na ktoré už bola poskytnutá čo i len z časti podpora z verejných financií,
 • všetky ostatné služby, licencie a nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od iných osôb, ako je povolené.

Kontaktujte nás a zistite, ktoré výdavky je možné započítať do superodpočtu

Martin Gondár – SmarTech Solutions SK

Ing. Mgr. Martin Gondár
managing partner
+421 904 352 451
poradca@superodpocet.sk

Mohlo by vás zaujímať:

Ako uplatniť superodpočet? »

Návrat hore