Aktuálne dokumenty na stiahnutie

Aktuálny zoznam daňových subjektov uplatňujúcich tzv. superodpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

Aktuálny zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili superodpočet výdavkov na výskum a vývoj v poslednom období.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk

Aktuálny zoznam daňových subjektov uplatňujúcich tzv. superodpočet výdavkov (nákladov) na investície

Aktuálny zoznam daňových subjektov, ktoré si uplatnili superodpočet výdavkov na investície v poslednom období.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk

Zoznam organizácií s osvedčením o spôsobilosti pre vykonávanie výskumu a vývoja

Aktuálny zoznam organizácií, ktorým boli vydané osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Aktualizácia k 11.6.2024.

Zdroj: Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie, www.vedatechnika.sk

Informácia k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoja

Aktuálna informácia k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov pri podaní daňového priznania právnických osôb po 31.decembri 2023.

Aktualizácia k 23.1.2024.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk 

  Metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

Metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Aktualizácia k 29.12.2022.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk

Metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na investície

Metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na investície § 30e zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Aktualizácia k 4.1.2024.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk

  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov – § 30c Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

Daňové zvýhodnenie superodpočtom nákladov na výskum a vývoj je možné na základe ustanovenia § 30c, Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov neskorších predpisov.

Aktuálne znenie.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, www.slov-lex.sk

  Opatrenie Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92 o postupoch účtovania

Opatrenie Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Aktuálne znenie.

Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, https://www.mfsr.sk/

  Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja

Základné definície výskumu a vývoja pod § 2, Zákona 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 

Aktuálne znenie.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, www.slov-lex.sk

FAQ k odpočtu nákladov na výskum a vývoj

Časté otázky k odpočtu nákladov na výskum a vývoj.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk

Stanoviská pre odpočet nákladov na výskum a vývoj – časť 1

Stanoviská pre odpočet nákladov na výskum a vývoj v podobe otázok a odpovedí.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk

Stanoviská pre odpočet nákladov na výskum a vývoj – časť 2

Stanoviská pre odpočet nákladov na výskum a vývoj v podobe otázok a odpovedí.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk

Stanoviská pre odpočet nákladov na investície

Stanoviská pre odpočet nákladov investície v podobe otázok a odpovedí.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk

  Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za obdobie 2022, 2023.

Platnosť od 1.1.2023.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk

  Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby platné pri podávaní daňového priznania u daňovníka, ktorému posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul po 31.12.2023.

Platnosť od 1.1.2024.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk

Frascati manual 2015 [EN]

Navrhnutý štandardný postup na realizáciu prieskumov výskumu a vývoja. Najnovšie siedma edícia v anglickom jazyku.

Zdroj: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), www.oecd.org

Frascati manual 2002 [SK]

Navrhnutý štandardný postup na realizáciu prieskumov výskumu a vývoja. Šiesta edícia v slovenskom jazyku.

Zdroj: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), www.vedatechnika.sk

Kontaktujte nás a získate vstupnú konzultáciu zadarmo

Martin Gondár – SmarTech Solutions SK

Ing. Mgr. Martin Gondár
managing partner
+421 904 352 451
poradca@superodpocet.sk

Návrat hore