Definícia výskumu a vývoja (R&D)

Najťažšie na celom procese zavedenia agendy superodpočtu je určiť hranice výskumu a vývoja (R&D), teda odlíšiť činnosti výskumu a vývoja od ostatných príbuzných inovačných činností. Uplatnenie superodpočtu je predovšetkým podmienené posúdením, či v danom prípade skutočne ide o výskumno-vývojové činnosti.

Výskum a vývoj všeobecne definuje § 2 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja následovne:

 1. Základný výskum je systematická tvorivá činnosť, ktorej hlavným cieľom je získavanie nových poznatkov bez ohľadu na možnosti ich priameho praktického využitia.
 2. Aplikovaný výskum je systematická tvorivá činnosť zameraná na získavanie nových poznatkov s cieľom priameho využitia získaných výsledkov v hospodárskej praxi a v spoločenskej praxi.
 3. Vývoj je systematická tvorivá činnosť v oblasti vedy a techniky využívajúca zákonitosti a poznatky získané prostredníctvom výskumu alebo vychádzajúce z praktických skúseností pri tvorbe nových materiálov, výrobkov, zariadení, systémov, metód a procesov alebo ich zlepšení.

Výskum a vývoj pre účely superodpočtu R&D

Pre účely daňového zvýhodnenie výskumu a vývoja sa Ministerstvo financí SR odvoláva na definíciu obsiahnutú v § 37 Opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva:

 1. Výskumom sa rozumie pôvodné a plánované zisťovanie, vykonávané s cieľom získať nové vedecké poznatky alebo technické poznatky a najmä činnosti zamerané na získanie nových poznatkov, skúmanie, zhodnotenie a konečný výber aplikácií zo záverov výskumu alebo iných poznatkov, hľadanie alternatívnych materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb, formulácia, dizajn, hodnotenie a konečný výber možných alternatív nových alebo zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb.
 2. Za vývoj možno považovať aplikáciu zistení výskumu a vývoja alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred začatím ich sériovej výroby alebo používania, dizajn, zhotovenie a testovanie prototypov a modelov, zhotovenie nástrojov, šablón, foriem a čipov využívaním novej technológie, zhotovenie a činnosť skúšobnej prevádzky, ktorá nie je v etape ekonomickej realizovateľnosti výroby, zhotovenie a prevádzka vybranej
  alternatívy pre nové alebo zlepšené materiály, zariadenia, výrobky, procesy, systémy alebo služby.

Čo je to inovácia?

Inováciou sa podľa § 2 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja rozumie: nový alebo zdokonalený výrobok, nová alebo zdokonalená služba alebo nový alebo zdokonalený proces, ktoré sú uplatniteľné na trhu a založené na výsledkoch výskumu a vývoja alebo podnikateľskej činnosti. 

Frascati Manuál 2015

Pozor, zavedenie inovácie nie je možné považovať za výskum a vývoj. V praxi sa R&D od ostatných činností odlišuje na základe 5 kritérií výskumu a vývoja podľa tzv. Frascati Manuálu. Tento manuál je publikovaný pod hlavičkou OECD a definuje medzinárodné štadardy pre zber a vykazovanie údajov o výskume a experimentálnom vývoji. Naposledy bol aktualizovaný v roku 2015.

Okrem slovenských definícií výskumu a vývoja sa podľa metodického pokynu Finančnej správy SR sa musí podporne vychádzať aj z tohoto OECD Frascati Manuálu. Definície pojmov a návod na meranie výstupov projektu výskumu a vývoja, ktoré tento manuál obsahuje, sú celosvetovo uznávaným štandardom pre štúdie v oblasti výskumu a vývoja, a boli prevzaté aj do slovenskej legislatívy. Podľa Frascati Manuálu 2015 na to, aby činnosť bola posúdená ako výskum a vývoj (R&D), musí súčasne splniť päť kľúčových kritérií:

 1. obsahovať prvok novosti,
 2. obsahovať prvok neistoty,
 3. byť kreatívna/tvorivá,
 4. byť systematická,
 5. byť prevoditeľná a/alebo reprodukovateľná.

Kontaktujte nás a zistite, či vaše projekty splňujú definíciu výskumu a vývoja

Martin Gondár – SmarTech Solutions SK

Ing. Mgr. Martin Gondár
managing partner
+421 904 352 451
poradca@superodpocet.sk

Mohlo by vás zaujímať:

Ktoré náklady sú spôsobilé do superodpočtu? »

Návrat hore