Super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

Vďaka super odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj (VaV) môžu slovenské firmy dodatočne odpočítať až 200 % nákladov na výskum a vývoj od základu dane.

Podpora od roku 2015

Žiadne schvaľovanie vopred

Aplikácia pri podaní daňového priznania

Kontroluje Finančné riaditeľstvo SR

 SR podporuje výskum a vývoj pomocou daňového odpočtu. SmarTech pomáha daňovú podporu využívať. Slovenské firmy získajú peniaze a čas na výskum a vývoj.

Čo je super odpočet na výskum a vývoj?

Túto podporu výskumu a vývoja zákon definuje ako odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, podľa § 30c zákona o dani z príjmov. V praxi to znamená, že slovenské podniky, ktoré realizujú vlastný výskum a vývoj, platia nižšiu daň z príjmu.

Ako spočítať super odpočet na výskum a vývoj v roku 2020?

Super odpočet výdavkov na výskum a vývoj je súčet:

  1. 200 % všetkých uznateľných výdavkov na výskum a vývoj,
  2. + 100 % z priemerného medziročného nárastu všetkých daňovo uznateľných výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Každá položka super odpočtu na výskum a vývoj má svoje obmedzenia a je treba zostať opatrný pri jej výpočte. Odporúčame sa riadiť zákonmi SR, pokynmi Finančnej správy SR a odporúčaniami Ministerstva financií SR.

Príklad výpočtu finančného benefitu po uplatnení superodpočtuKtoré subjekty môžu daňové zvýhodnenie na výskum a vývoj využiť?

Dodatočný odpočet na výskum a vývoj môžu využiť fyzické i právnické osoby bez ohľadu na to, či sú účtovnou jednotkou, alebo vedú daňovú evidenciu.

Poberatelia daňových úľav podľa § 30a, ZDP (investičná pomoc)

Poberatelia daňových úľav podľa § 30b, ZDP (stimuly VaV)

Podniky s osvedčením o spôsobilosti pre výkonávanie VaV

Podniky poberajúce podporu z verejných financí (granty, dotácie..) 

Daňová strata

V prípade daňovej straty sa super odpočet prenáša do budúceho zdaňovacieho obdobia:

  • takto uplatnený odpočet do roku 2019 je možné preniesť do nasledujúcich 4 rokov,
  • takto uplatnený odpočet od roku 2020 je možné preniesť do nasledujúcich 5 rokov.

 

Poďme zistiť Váš potenciál – predaudit

  

Kam ďalej? 

Čo je projekt výskumu a vývoja? »