Superodpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

Vďaka superodpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj (VaV) môžu slovenské firmy dodatočne odpočítať až 100 % nákladov na výskum a vývoj od základu dane. Táto sadzba superodpočtu je platná od 1.1.2022.

Podpora od roku 2015

Žiadne schvaľovanie vopred

Aplikácia pri podaní daňového priznania

Kontroluje Finančné riaditeľstvo SR

 SR podporuje výskum a vývoj pomocou daňového odpočtu. SmarTech pomáha daňovú podporu využívať. Slovenské firmy získajú peniaze a čas na výskum a vývoj.

Čo je superodpočet na výskum a vývoj?

Túto podporu výskumu a vývoja zákon definuje ako odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, podľa § 30c Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V praxi to znamená, že slovenské podniky, ktoré realizujú vlastný výskum a vývoj, zaplatia menej na daniach z príjmu.

Ako spočítať superodpočet na výskum a vývoj v roku 2022?

Superodpočet výdavkov na výskum a vývoj je súčet:

  1. 100 % všetkých spôsobilých výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj,
  2. + 100 % z priemerného medziročného nárastu všetkých spôsobilých výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Do superodpočtu nie je možné započítať všetky výdavky na výskum a vývoj. Existujú určité obmedzenia a je treba zostať opatrný pri jeho stanovení. Odporúčame sa riadiť zákonmi SR, pokynmi Finančnej správy SR a odporúčaniami Ministerstva financií SR.

Príklad výpočtu daňovej úľavy po uplatnení superodpočtu

 Spôsobilé náklady VaV = superodpočet 100 % 
(znižuje základ dane)

100 000 €

Úspora na dani z príjmov

21 000 €

 

21 % z nákladov na VaV

21 % z nákladov na VaV

Odpočet 100 % z priemerného medziročného nárastu nákladov na VaV.

Konkrétny výpočet úspory zo superodpočtu si môžete vyskúšať na našej online kalkulačke.

Ktoré subjekty môžu daňové zvýhodnenie na výskum a vývoj využiť?

Superodpočet na výskum a vývoj môžu využiť fyzické i právnické osoby bez ohľadu na to, či sú účtovnou jednotkou, alebo vedú daňovú evidenciu.

Poberatelia daňových úľav podľa § 30a, ZDP (investičná pomoc)

Poberatelia daňových úľav podľa § 30b, ZDP (stimuly VaV)

Podniky s osvedčením o spôsobilosti pre výkonávanie VaV

Podniky poberajúce podporu z verejných financí (granty, dotácie..) 

Daňová strata

V prípade daňovej straty, teda nedostatočného daňového základu na uplatnenie superodpočtu, je možné tento superodpočet preniesť do budúceho zdaňovacieho obdobia:

  • takto uplatnený odpočet do roku 2019 je možné preniesť do nasledujúcich 4 rokov,
  • takto uplatnený odpočet od roku 2020 je možné preniesť do nasledujúcich 5 rokov.

Kontaktujte nás a zistite, či máte nárok na superodpočet nákladov na výskum a vývoj

Martin Gondár – SmarTech Solutions SK

Ing. Martin Gondár
managing partner
+421 904 352 451
poradca@superodpocet.sk

 

Mohlo by vás zaujímať:

Čo je projekt výskumu a vývoja pre účely superodpočtu? »