Kontrola evidencie výskumu a vývoja pred podaním daňového priznania

Blíži sa termín daňového priznania, v ktorom si môžu firmy prvýkrát uplatniť super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. Preto je teraz dôležité preveriť evidenciu spojenú s daňovým zvýhodnením výskumu a vývoja, aby pri prípadnej daňovej kontrole nevznikli žiadne pochybnosti.

Projekt výskumu a vývoja

Základným pilierom úspechu je dobre spracovaný projekt výskumu a vývoja. Projekt musí obsahovať všetky náležitosti podľa §30c zákona o dani z príjmov. Projekt musí byť podpísaný pred začiatkom realizácie, pričom dodatočný odpočet je možné uplatniť len na výskum a vývoj začatý od 1.1.2015. Je strategické si uvedomiť, že ciele projektu výskumu a vývoja sa budú uvádzať aj do daňového priznania. Finančné riaditeľstvo SR zverejní ciele projektu do 3 kalendárnych mesiacov po lehote na podanie daňového priznania. Pozor, aby ste svojim konkurentom zbytočne neprezradili, na čom práve pracujete, a aké sú vaše plány rozvoja.

Kritériá výskumu a vývoja

Projekt výskumu a vývoja musí spĺňať všetky legislatívne náležitosti podľa zákona. Aby bolo preukázateľné, že činnosti projektu sú naozaj výskumné alebo vývojové, potom by mali spĺňať kritériá výskumu a vývoja. Základné kritériá výskumu a vývoja sú citeľným prvkom novátorstva a rozlíšenia vedeckej a/alebo technickej neurčitosti. Je náročné presne definovať tieto kritériá a ešte ťažšie je ich preukazovať. V praxi je neľahké identifikovať kritériá výskumu a vývoja pre obecné činnosti, ale ako naznačujú skúsenosti z Českej republiky, je dobré identifikovať kritériá výskumu a vývoja pre konkrétne projekty jednotlivo.

Oddelená evidencia výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

Dôraz musí byť kladený na evidenciu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. Tieto náklady musia súvisieť s realizáciou projektu výskumu a vývoja. Dôkazné bremeno je na daňovníkovi, ktorý musí mať tieto náklady evidované oddelene od ostatných výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. Pri kalkulácií nákladov na výskum a vývoj odporúčame preveriť zahrnutie všetkých uplatniteľných výdavkov (nákladov) spojených s návrhom, výrobou a testovaním prototypu alebo funkčnej vzorky.

Kontrola dodatočného odpočtu na výskum a vývoj

Daňové zvýhodnenie výskumu a vývoja bude kontrolovať Finančná správa SR, ktorá bude vyžadovať predloženie projektu výskumu a vývoja v lehote do 8 dní. Preto je pre daňovníka dôležité mať evidenciu kvalitne pripravenú už pri podaní daňového priznania. Tak sa najlepšie vyhne akýmkoľvek pochybnostiam a úspešne obhájí daňovú úsporu na výskum a vývoj.

Ing. Martin Gondár, konateľ
SmarTech Solutions SK, s.r.o.