Projekt výskumu a vývoja

Do dodatočného odpočtu je možné zahrnúť iba výdavky, ktoré priamo súvisia s realizáciou projektov výskumu a vývoja.

Projekt výskumu a vývoja je súbor zámerov, cieľov a plánovaných časovo ohraničených výskumných a vývojových činností v obsahovo vymedzenej oblasti vedy a techniky. Súčasťou projektu výskumu a vývoja sú aj údaje o personálnych, materiálnych, prístrojových a finančných podmienkach potrebných na jeho riešenie.

Projekt výskumu a vývoja pre účely super odpočtu

Pre účely super odpočtu je projekt výskumu a vývoja definovaný v §30c predpis č. 595/2003 Z. z., v Zákone o dani z príjmu.

Projekt výskumu a vývoja je písomný dokument, v ktorom je jasne vymedzený predmet výskumu a vývoja:

 1. ciele projektu – dosiahnuteľné počas doby realizácie a merateľné po jeho ukončení,
 2. rozpočet – predpokladané výdavky (náklady) v jednotlivých rokoch realizácie projektu,
 3. doba realizácie – dátum začiatku a predpokladaného ukončenia realizácie projektu,
 4. podpis – projekt výskumu a vývoja musí byť podpísaný pred začatím jeho realizácie osobou oprávnenou konať  za daňovníka,
 5. základné údaje subjektu:
  a) právnická osoba: názov a sídlo spoločnosti, daňové identifikačné číslo (DIČ),
  b) fyzická osoba: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a miesto podnikania.

Zverejnenie projektu výskumu a vývoja

Ministerstvo financí SR bude zverejňovať údaje o každom projekte výskumu a vývoja, ktorého výdavky (náklady) boli zahrnuté do super odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Za každé zdaňovacie obdobie budú na webovom portáli MFSR zverejnené tie to informácie:

 1. ciele projektu,
 2. výška uplatneného odpočtu,
 3. základné údaje subjektu,
 4. dátum začiatku realizácie projektu.

 

Kam ďalej 

Čo je výskum a vývoj? »

 

Tento web používa na personalizáciu a zacielenie reklám, zdieľanie stránok a analýzu návštevnosti súbory cookies (vrátane analytických a sociálnych). Niektoré z týchto súborov sú nevyhnutné, pre fungovanie webu. Podrobnejšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov.