Projekt výskumu a vývoja

Do dodatočného odpočtu je možné zahrnúť iba výdavky, ktoré priamo súvisia s realizáciou projektov výskumu a vývoja.

Projekt výskumu a vývoja je súbor zámerov, cieľov a plánovaných časovo ohraničených výskumných a vývojových činností v obsahovo vymedzenej oblasti vedy a techniky. Súčasťou projektu výskumu a vývoja sú aj údaje o personálnych, materiálnych, prístrojových a finančných podmienkach potrebných na jeho riešenie.

Projekt výskumu a vývoja pre účely super odpočtu

Pre účely super odpočtu je projekt výskumu a vývoja definovaný v § 30c predpis č. 595/2003 Z. z., v Zákone o dani z príjmu.

Projekt výskumu a vývoja je písomný dokument, v ktorom je jasne vymedzený predmet výskumu a vývoja:

 1. ciele projektu – dosiahnuteľné počas doby realizácie a merateľné po jeho ukončení,
 2. rozpočet – predpokladané výdavky (náklady) v jednotlivých rokoch realizácie projektu,
 3. doba realizácie – dátum začiatku a predpokladaného ukončenia realizácie projektu,
 4. podpis – projekt výskumu a vývoja musí byť podpísaný pred začatím jeho realizácie osobou oprávnenou konať za daňovníka. Od roku 2020 však už bude platiť to, že projekt bude stačiť podpísať pred termínom podania daňového priznania,
 5. základné údaje subjektu:
  a) právnická osoba: názov a sídlo spoločnosti, daňové identifikačné číslo (DIČ),
  b) fyzická osoba: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a miesto podnikania.

Zverejnenie projektu výskumu a vývoja

Ministerstvo financí SR bude zverejňovať údaje o každom projekte výskumu a vývoja, ktorého výdavky (náklady) boli zahrnuté do super odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Za každé zdaňovacie obdobie budú na webovom portáli MFSR zverejnené tie to informácie:

 1. ciele projektu,
 2. výška uplatneného odpočtu,
 3. základné údaje subjektu,
 4. dátum začiatku realizácie projektu.

 

Kam ďalej 

Čo je výskum a vývoj? »

 

Tento web používa na personalizáciu a zacielenie reklám, zdieľanie stránok a analýzu návštevnosti súbory cookies (vrátane analytických a sociálnych). Niektoré z týchto súborov sú nevyhnutné, pre fungovanie webu. Podrobnejšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov.