Odstránenie bariér pre rozvoj automobilového priemyslu

Automobilový priemysel v súčasnosti zamestnáva viac ako 130 tis. pracovníkov a priamo aj nepriamo ovplyvňuje tvorbu viac ako 250 tis. pracovných miest. Podmienky podnikania sa postupne zlepšujú, čo súvisí aj s tohtoročným zvýšením superodpočtu na 150 %.

Slovensky automobilový priemysel je z väčšej časti závislí od zahraničných investorov, ktorí sa rozhodli umiestniť svoje investície na Slovensku aj pre našu vysoko kvalifikovanú pracovnú silu. Optimálne a predvídateľné podnikateľské prostredie ako aj dostatok subdodávateľov pre automobilový priemysel tvorí nevyhnutný základ udržania, rozvíjania aktivity automobilového priemyslu no hlavne udržania si konkurencieschopnosti. 

Ako uviedol minister hospodárstva Peter Žiga automobilový priemysel je neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky a podmienky podnikania je nutné neustále zlepšovať. Od tohto roku by sa mal zvýšiť superodpočet na vedu a výskum zo súčasných 100  %  na 150 % a v roku 2020 by mal dosahovať až 200 %. „Taktiež sa bude zvyšovať nezdaniteľná položka z príjmov pre zamestnancov,” uviedol minister hospodárstva SR Peter Žiga.

Od 1. 5. 2019 nadobudla účinnosť druhá fáza zvyšovania príplatkov za prácu v noci, prácu cez sviatky a víkendy. Aké sú podmienky a ako sa zvýšili príplatky sa dozviete tu.

5 bariér

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR (ZAP SR) vypracovali predmetný návrh dokumentu nadväzujúci na dokument z roku 2017 (kde boli rozpracované dve bariéry z identifikovaných piatich):

  • Bariéra č. 1: Akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily podľa potrieb priemyslu, 
  • Bariéra č. 2: Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily podľa potrieb trhu práce, generovaný vzdelávacím systémom.

Zástupcovia automobilového priemyslu sa zhodli na dôležitosti riešení ďalších pretrvávajúcich bariér zhoršujúcich sa podmienok pre dosahovanie pokroku a konkurencieschopnosti. MHSR v spolupráci so SAP SR dňa 21. februára 2019 rozpracovali ďalšie bariéry automobilového priemyslu:

  • Bariéra č. 3: Nestabilita a nesystémovosť vývoja podnikateľského prostredia s priamym dopadom na rýchly a nepredvídateľný rast nákladov.
  • Bariéra č. 4: Nízka úroveň výskumno-vývojových aktivít, rozvoja aplikovanej vedy, výskumu a inovácií a sieťovania aktérov.
  • Bariéra č. 5: Nedostatočne vytvorené prostredie na uplatnenie princípov obehového hospodárstva v automobilovom priemysle.

Výsledkom je vypracovanie dokumentu „Návrh Opatrení na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku vrátane dodávateľskej siete” – nové znenie.