Metodický pokyn k superodpočtu. Aktualizácia z 10.10.2018

Metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov zo dňa 19.4.2016 bol aktualizovaný ku dňu 10.10.2018

Hlavné nové body, ktorým sa aktualizovaný pokyn venuje, sú:

  • odporučenie riadiť sa pri posudzovaní projektov medzinárodne uznávanými 5 kritériami VaV z Frascatti manuálu
  • odporúčanie vytvoriť internú smernicu o oddelenej evidencii projektov VaV, ak táto (evidencia) nie je súčasťou firemného účtovného systému,
  • vyjadrenie k predaju prototypov,
  • postup výpočtu medziročného nárastuplatný od 1.1.2018,
  • vyjadrenie k súbehu grantov, dotácií a superodpočtu,
  • rozlíšenie spôsobilých a nespôsobilých nákladov pri nákupe softvéru,
  • uplatnenie nehmotných výsledkov VaV,
  • navýšenie superodpočtu a medziročného nárastu od 1.1.2018.

Sledujte naše novinky, novým pokynom sa postupne budeme venovať podrobnejšie. V prípade akýchkoľvek pochybností sa môžete na nás obrátiť na email poradca@superodpocet.sk.

Návrat hore