Dotazník „superodpočtu“ výdavkov na výskum a vývoj

Slovensko je na prvý pohľad malou krajinou avšak jej obsah tvorí množstvo firiem a podnikov, ktoré vykazujú výskum, vývoj a inovácie. Rozvoj podnikového výskumu, vývoja a inovácií podporuje aj Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré sa už dlhšiu dobu snaží o vytvorenie čo najlepšieho a najpriaznivejšieho prostredia.

Ministerstvo podporuje rozvoj podnikového výskumu

Ministerstvo hospodárstva SR sa dlhodobo snaží o nastavenie efektívnych nástrojov pre motiváciu priemyselného sektora na podporu výskumu a vývoja. Na to ako najlepšie pomôcť a zlepšiť podnikateľské prostredie bola vypracovaná analýza súčasného stavu administrácie superodpočtu výdavkom na výskum a vývoj z hľadiska daňových subjektov. Je známe, že si podniky neuplatňujú superodpočet z dôvodu administrácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou jeho uplatnenia alebo podniky nevedia presne, či majú vôbec nárok na uplatnenie si superodpočtu.

Dňa 28. 6. 2017 sa na základe uznesenia vlády SR o Návrhu opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia uložila úloha ministrovi hospodárstva v znení: „V spolupráci s ministrom financií vypracovať analýzu súčasného stavu administrácie superodpočtu výdavkov na výskum a vývoj z hľadiska daňových subjektov.“ Výsledkom je vypracovanie dotazníka o využívaní superodpočtu výdavkov na výskum a vývoj.

Čo je cieľom dotazníka?

Dotazník zahŕňa niekoľko krátkych otázok s cieľom zistenia: 

  • aké prekážky a problémy majú podnikatelia pri uplatňovaní superodpočtu,
  • aké sú dôvody nezáujmu zo strany podnikateľov o tento druh daňového zvýhodnenia,
  • aké formy podpory by uvítali v tomto smere.

Vyplnenie dotazníka je anonymné a zaberie len niekoľko minút, ktoré môžu pomôcť k rozvoju podnikového výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku. Jeho vyplnenie je možné do 30. 4. 2019 na webstránke tu »