Vyšiel aktualizovaný metodický pokyn a nové stanoviská FRSR k superodpočtu nákladov na výskum a vývoj

28.2.2023

Finančné riaditeľstvo SR takmer po dvoch rokoch aktualizovalo metodický pokyn, ktorý upresňuje pravidlá uplatňovania superodpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. V priebehu roku 2022 boli tiež uverejnené nové stanoviská Finančnej správy SR, ktoré boli reakciou na často kladené otázky daňovníkov. Zhrnutie metodických noviniek v roku 2022 sumarizujeme v tomto článku.

Metodický pokyn bez významných zmien

Aktualizácia metodického pokynu k §30c Zákona o daniach z príjmov nepriniesol zásadné zmeny. Zmeny v metodickom pokyne iba reflektujú zmenu sadzby superodpočtu v roku 2022, ktorá klesla z 200 % na 100 %.

Tieto zmeny vstúpili do platnosti od 01.01.2022 a platia pre výdavky na výskum a vývoj vynaložené v zdaňovacom období, ktoré sa začína najskôr 01.01.2022.

OTVORIŤ AKTUALIZOVANÝ METODICKÝ POKYN K SUPERODPOČTU

 

Nové stanoviská Finančnej správy SR

Finančná správa SR počas roku odpovedá na množstvo dopytov daňovníkov, pričom odpovede na tie najčastejšie otázky zverejňuje na svojom portáli. Zosumarizovali sme najnovšie vydané metodické usmernenia:

 1. Otázka: Je potrebné špeciálne osvedčenie na realizáciu projektu výskumu a vývoja?
  Odpoveď: Nie. Zákon vyžaduje, aby projekt výskumu a vývoja bol písomným dokumentom schváleným príslušným orgánom daňovníka.

 2. Otázka: V roku 2021 bol realizovaný projekt a v roku 2022 boli výsledky výskumu predané. Má subjekt povinnosť uplatnený superodpočet z roku 2021 vrátiť formou dodatočného daňového priznania?
  Odpoveď: Len v prípade ak by tento daňovník bol držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

 3. Otázka: Kde sa dá nájsť zoznam fyzických a právnických osôb, ktorým bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj?
  Odpoveď: www.vedatechnika.sk

 4. Otázka: Ktoré náklady sú spôsobilé na superodpočet nákladov na výskum a vývoj?
  Odpoveď: Len také náklady súvisiace s realizáciou projektu výskumu a vývoja, ktoré sú daňovými výdavkami podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov a ktoré sú evidované oddelene od ostatných nákladov daňovníka.

 5. Otázka: Ktoré náklady nie sú spôsobilé na superodpočet?
  Odpoveď: Do odpočtu nemožno uplatniť náklady, na ktoré bola poskytnutá úplná alebo čiastočná podpora z verejných financií, na služby, licencie okrem licencií na počítačový program (softvér) priamo využívaný pri realizácii projektu výskumu a vývoja a nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od iných osôb.

 6. Otázka: Ako si uplatniť superodpočet, ak je základ dane nižší?
  Odpoveď: Od vykázaného základu dane zníženého o odpočet daňovej straty sa môžu v daňovom priznaní odpočítať náklady na výskum a vývoj len v sume vykázaného základu dane a zostávajúca suma sa môže odpočítať v daňových priznaniach za nasledujúce zdaňovacie obdobia.

 7. Otázka: Má subjekt povinnosť viesť analytickú evidenciu nákladov na výskum a vývoj pre účel uplatnenia superodpočtu?
  Odpoveď: Tieto náklady je potrebné sledovať oddelene od ostatných nákladov. 

 8. Otázka: Je možné zahrnúť nákup licencie na softvér využívaný pri vývoji nového výrobku do superodpočtu vo výške 100 %?
  Odpoveď: Áno.

 9. Otázka: Ako uviesť v Prílohe k §30c v tlačive daňového priznania odpočty nákladov na výskum a vývoj, ak subjekt vykázal stratu?
  Odpoveď: Pre náklady na výskum a vývoj podľa §30c ods.1 - daňovník vyplní len stĺpec 1 a 2  prílohy k §30c (nevyplní stĺpec 3). Pre náklady na výskum a vývoj podľa §30c ods.2 - do miesta pre osobitné záznamy uvedie daňovník sumu odpočtu výdavkov, na ktorú vznikol nárok na odpočet v príslušnom zdaňovacom období, ako aj neuplatnenú sumu odpočtu, ktorú si prenáša do nasledujúcich zdaňovacích období.

 10. Otázka: Vzorec medziročného odpočtu pre rok 2022.
  Odpoveď: Odpočet platný v r. 2022= /(náklady na VaV 2022 + náklady na VaV 2021)/2/- /(náklady na VaV 2021+ náklady na VaV 2020)/2/. Medziročný odpočet je možné uplatniť za rok 2022 vo výške 100 %.

 11. Otázka: Je potrebné uchovávať projekt výskumu a vývoja v elektronickej alebo písomnej podobe?
  Odpoveď: Originál projektu je potrebné uchovávať v písomnej (nie elektronickej) podobe. 

 12. Otázka: Je možné odpočítať si len sumu 60 %?
  Odpoveď: Daňovník má možnosť uplatniť/neuplatniť si odpočet nákladov na výskum a vývoj v plnej miere, nemôže sa však rozhodnúť, koľko percent si odpočíta.

 Úplne znenie stanovísk nájdete na stránke Finančnej správy SR.

 

Potrebujete viac informácií alebo sa chcete poradiť?

Agenda superodpočtu je veľmi komplexná téma, zahrnujúca technické a ekonomické aspekty. Ak potrebujete viac informácií alebo iba poradiť, prosím, neváhajte nás kontakovať. Radi Vám pomôžeme.