Kontakt

GDPR

1 INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len "OÚ").

Pokyn a poučenie prevádzkovateľa – SmarTech Solutions SK, s.r.o., 911 01 Trenčín, 1. mája 173/11, IČO : 50 149 237, v mene, ktorej koná Ing. Martin Gondár (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana vašich OÚ pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok.

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli www.smartech.sk a www.superodpocet.sk poskytujete vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlasný prejav vašej vôle ako dotknutej osoby (klienta). Je to jednoznačný potvrdzujúci úkon v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OÚ a o voľnom pohybe takýchto údajov a tiež podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. z 29. novembra 2017 o ochrane OÚ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR“).

2 ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ

Ak ste nás oslovili, využili ste niektorú z našich služieb, alebo ste návštevníkom našej stránky www.smartech.sk a www.superodpocet.sk, my vás týmto informujeme čo robíme s vašimi OÚ. Ak máte k spracovaniu OÚ otázku, neváhajte nás kontaktovať.

2.1 POSÚDENIE ČINNOSTI VÝSKUMU A VÝVOJA

Účelom spracúvania OÚ je vedenie agendy kontaktov alebo zmluvných partnerov za účelom zistenia, či ich aktivity spĺňajú podmienky podpory výskumu a vývoja. 

Právny základ spracúvania OÚ je súhlas dotknutej osoby čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Spracúvame tieto OÚ: e-mail alebo telefónne číslo 

Doba spracúvania OÚ je 3 roky od udelenia súhlasu alebo do odvolania súhlasu.

2.2 KONTROLA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE SPOJENEJ S VÝSKUMOM A VÝVOJOM

Účelom spracúvania OÚ je vedenie agendy kontaktov alebo  zmluvných partnerov za účelom  kontroly projektovej dokumentácie spojenej s výskumom a vývojom. 

Právny základ spracúvania OÚ je súhlas dotknutej osoby čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Spracúvame tieto OÚ: e-mail, telefónne číslo 

Doba spracúvania OÚ je 3 roky od udelenia súhlasu alebo do odvolania súhlasu.

2.3 ODBORNÉ SEMINÁRE

 1. Účelom spracúvania OÚ je registrácia na odborný seminár prostredníctvom formulára a následné vyhotovenie objednávky s faktúrou (vedenie agendy organizovania odborných seminárov pre zmluvných partnerov).

  Právny základ spracúvania OÚ je nevyhnutný na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, a to na základe žiadosti dotknutej osoby.

  Spomínané odborné semináre usporadúvame spolu so Slovenskou obchodno–priemyselnou komorou ďalej len „SOPK“, vystupujeme ako spoločný prevádzkovateľ.

  Spracúvame tieto OÚ: meno a priezvisko, spoločnosť, mesto (obec), email, telefónne číslo.

  Doba spracúvania OÚ je po dobu, ktorú ustanovuje osobitný predpis, t.j. 10 rokov.

 2. Účelom spracúvania OÚ je prejavený „záujem o seminár v mojom regióne“.

  Právny základ spracúvania OÚ je súhlas dotknutej osoby čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

  Spracúvame tieto OÚ: meno a priezvisko, spoločnosť, mesto (obec), email, telefónne číslo

  Doba spracúvania OÚ je 3 roky alebo do odvolania súhlasu

2.4 MARKETING

 1. Účelom spracúvania OÚ je zasielanie newslettrov, propagácia spoločnosti, informovanie o legislatívnych novinkách. Zameriavame sa aj na existujúcich zákazníkov, ktorých emailovú adresu sme získali v súvislosti s predajom našich služieb. Táto komunikácia sa týka len podobných tovarov a služieb, ako sme už poskytovali. Dané spracúvanie OÚ na účely priameho marketingu považujeme za náš oprávnený záujem. Z odberu noviniek newslettrom je možné sa na právnom základe oprávneného záujmu čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR kedykoľvek odhlásiť zakliknutím „odhlásiť“ v spodnej časti každého marketingovo zameraného emailu

  Právny základ spracúvania OÚ je oprávnený záujem čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

  Spracúvame tietoOÚ:email, telefónne číslo,  pozícia, meno a priezvisko, titul, spoločnosť

  Doba spracúvania OÚ do odvolania súhlasu.

 2. Účelom spracúvania OÚ je zverejňovanie referencií za účelom propagácie služieb klienta a spokojných zákazníkov.
  Právny základ spracúvania OÚ je súhlas dotknutej osoby čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

  Spracúvame tietoOÚ:meno a priezvisko, titul, email, fotografia videozáznam, pracovná pozícia, spoločnosť

  Doba spracúvania OÚ je 3 roky alebo do odvolania súhlasu.

  V prípade, že nemáte záujem dostávať tieto informácie, napíšte nám na gdpr@smartech.sk.

2.5. ONLINE PROSTREDIE

Účelom spracúvania OÚ je komunikácia s vami ako zákazníkmi na sociálnych sieťach napr. LinkedIn/Facebook, kde prevádzkujeme vlastné profily. Na ochranu OÚ dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností. Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov („cookies (ID)“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.

Web obsahuje aj loga jednotlivých sociálnych sietí tzv. pluginy. Pokiaľ na logá nekliknete, nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete a vytvoríte tým odkaz.

Právny základ spracúvania OÚ je oprávnený záujem čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ako i zmluvné podmienky jednotlivých sociálnych sietí.

Informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov, o ďalšom spracovaní a používaní údajov príslušnou sociálnou sieťou a o právach a nastaveniach ochrany OÚ nájdete v informáciách poskytnutých týmito stránkami sociálnych médií:

Ak si neželáte, aby o Vás sociálne siete získavali údaje, neklikajte na spomínané logá.

Prevádzkovateľ spracúva OÚ dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa.

Doba spracúvania OÚ je po dobu 2 rokov, alebo do odvolania súhlasu.

2.6 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Účelom spracúvania OÚ je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OÚ a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Právny základ spracúvania OÚ údajov je nevyhnutný na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľačl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Spracúvame tieto OÚ: meno, priezvisko, titul, email, tel. kontakt, podpis, adresa (bydlisko), údaje z príslušného informačného systému, ktorého sa žiadosť o uplatnenie práv týka, ďalšie údaje nevyhnutné pre vybavenie žiadosti o uplatnenie práv.

Doba spracúvania OÚ je po dobu 1 roka od vybavenia žiadosti.

2.7 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV (obchodná komunikácia)

Účelom spracúvania OÚ je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností pre zabezpečenie plynulých dodávateľsko–odberateľských vzťahov.

Právny základ spracúvania OÚ údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Spracúvame tietoOÚ:meno, priezvisko, titul,  podpis, pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo (firemné), e-mail (firemný), identifikačné údaje zamestnávateľa

Doba spracúvania OÚ je 10 rokov odo dňa, uskutočnenia služby.

2.8 ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Účelom spracúvania OÚ, sú OÚ poskytnuté prostredníctvom live chatu. Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a emaily, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu so zamestnancom www.smartech.sk a www.superodpocet.sk do príslušného chatovacieho okna na webových stránkach.Vyplnením údajov vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním uvedených údajov. Vaše meno a emailovú adresu len na základe začatia chatu nijako ďalej nevyužívame.

Právny základ spracúvania OÚ údajov je súhlas dotknutej osoby čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Spracúvame tieto OÚ: navštívené stránky na webových stránkach prevádzkovateľa a odkazujúci URL, dátum a čas návštev webových stránok prevádzkovateľa, technické informácie ako rozlíšenie obrazovky, operačný systém, typ prehliadača a typ zariadenia, geografické lokalizačné údaje (krajiny a mesta), IP adresa, krstné meno alebo priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, ďalšie typy OÚ závisí na spôsobe využívania primárnej služby zo strany prevádzkovateľa.

Doba spracúvania OÚ z livechatu je  po dobu 10 dní, potom sa OÚ automaticky vymažú.

2.9 ÚČTOVNÉ DOKLADY

Ak ste našim obchodným partnerom alebo zamestnancom nášho obchodného partnera, tak vaše OÚ spracúvame aj za účelom spracúvania objednávok, došlých faktúr a fakturácie obchodným partnerom, styku s bankou, vedenia pokladne, zabezpečovania hotovostných príjmov a výdavkov, vedenia podvojného účtovníctva organizácie, vykonávania auditov.

Právny základ spracúvania OÚ údajov je nevyhnutný na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľačl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Spracúvame tieto OÚ: titul, meno, priezvisko, adresa a v prípade cudzinca (druh pobytu), číslo bankového účtu, údaje o platbách, telefónne číslo, email, podpis.

Doba spracúvania OÚ je po dobu,  ktorú ustanovuje osobitný predpis, t.j. 10 rokov.

2.10 ZMLUVY

Ak ste našim obchodným partnerom alebo zamestnancom nášho obchodného partnera, tak vami OÚ poskytnuté spracúvame v rámci predmetnej agendy za účelom prípravy návrhov zmlúv (oferta) a ich uzatváraní (akceptácia) a evidencie zmluvných vzťahov rôzneho druhu.

Právny základ spracúvania OÚ je nevyhnutný na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, a to na základe žiadosti dotknutej osoby.

Spracúvame tieto OÚ  meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, adresa, bydlisko, dátum narodenia, banka – číslo účtu, číslo OP.

Doba spracúvania OÚ je po dobu 10 rokov.

3 TRETIE STRANY

Vaše OÚ môžu byť poskytnuté tretím stranám ako súdom, štátnym a verejným orgánom, notárom, prípadne našim sprostredkovateľom, poskytovateľom technickej podpory, poskytovateľom nástrojov na analýzu, spracovanie a uchovávanie dát (Google +, Analytics, Adwords), poskytovateľom softvérového vybavenie (Microsoft, Google), sociálnym sieťam ako Facebook, LinkedIn, YOUTUBE. V spoločnosti dbáme o to, aby sme minimalizovali poskytovanie vašich OÚ.

V prípade, že spracúvame OÚ prostredníctvom sprostredkovateľov, dbáme na to aby sme si vybrali sprostredkovateľov, ktorí spĺňajú technické, organizačné a personálne požiadavky GDPR.

Vaše OÚ poskytujeme týmto spoločnostiam:

 • Google LLC (nástroje pre on-line marketing),
 • Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing),
 • LinkedIN  Corporations - 
 • INSTAGRAM (marketing),
 • YOUTUBE, LLC. (marketing),
 • IMPER cz, s.r.o. (marketing),
 • Účtovná spoločnosť,
 • Microsoft  Corporations LLC - One drive  (úložisko),
 • Smartsupp.com, s.r.o. (livechat),
 • The rocket Science group, LLC – aplikácia Mailchimp (rozosielanie newslettrov),
 • SmarTech Solution, s.r.o.,
 • SOPK (spoluorganizátor seminárov)
 • One Click Business Solutions, s.r.o.(one click – úložisko)

4 PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ využíva aplikáciu Mailchimp, ktorá má sídlo v USA.

USA je krajina, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú ochranu. Prevádzkovateľ online aplikácie Mailchimp poskytol primerané záruky a bezpečnosť OÚ a zaručuje sa, že OÚ spracúva v zmyslel zásad GDPR.

Prevádzkovateľ nezamýšľa už ďalší prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené servery mimo EÚ (Google, LinkedIN, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú prístup k OÚ sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a sú považované za spoločnosti zabezpečujúce primeranú úroveň ochrany.

Tento prenos sa uskutočňuje iba za predpokladu prísneho dodržiavania GDPR.

5 AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ spracúva OÚ v listinnej a v elektronickej podobe.

Za účelom skvalitňovania marketingových kampaní, prevádzkovateľ využíva automatizované profilovanie. Profilovaním pre Vás segmentujeme ponuku/y, ktoré Vás môžu zaujímať a sú pre vás výhodnejšie. V prípade profilovania využívame nasledovné systémy Google Adwords, Facebook Pixel, Smartsupp, Smartlook a aplikáciu LEADY.com.

Aplikácia LEADY.com primárne identifikuje firmy, ktoré navštívili webové stránky. Aplikácia zjednodušene spozná, aká firma pristúpila na váš web tak, že je schopná priradiť návštevu k právnické osobe, teda firme. Leady v tomto prípade nepriraďuje návštevy ku konkrétnym osobám, či živnostníkom, ale výlučne k spoločnostiam s ručením obmedzením alebo akciovým spoločnostiam. Leady teda neobsahuje OÚ ani ich nespracováva a GDPR sa na aplikáciu primárne nevzťahuje.

Súhlas sa nevyžaduje na základný zber štatistických údajov napr. použitím meracieho kódu Google Analytics.

6 IP ADRESA

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.

IP adresu možno z hľadiska ochrany OÚ označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa:

IP adresa sa stáva OÚ, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…),

 • statická IP adresa využívaná fyzickými osobami / jednotlivcami je považovaná za OÚ,
 • dynamická IP adresa bude považovaná za OÚ ak poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s ňou aj ďalšie identifikátory považované za OÚ (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

Prevádzkovateľ neuchováva IP adresy.

BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV

Vaše OÚ sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. OÚ v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

8 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má v zmysle GDPR (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jej osoby a aby doplnil neúplne OÚ.

Právo na výmaz

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať zmienené OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali.
 2. Dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis. 
 3. Dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
 4. OÚ sa spracúvajú nezákonne.
 5. Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 
 6. OÚ sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti a dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie. Za týmto účelom informuje aj ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

 • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • sa spracúvanie OÚ vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v takom rozsahu, v akom toto profilovanie súvisí s priamym marketingom. Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Dotknutá osoba môže svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním OÚ, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania OÚ založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Právo na prístup k informáciám

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto OÚ a informáciám o:

 1. účele spracúvania OÚ,
 2. kategórii spracúvaných OÚ (v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ),
 3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 4. dobe uchovávania OÚ a ak to nie je možné, tak informáciu o kritériách jej určenia, 
 5. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 6. práve podať návrh na začatie konania,
 7. zdroji OÚ, ak sa OÚ nezískali od dotknutej osoby,
 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. V týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosti informácie do 30 dní od jej doručenia. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, pričom o odklade dotknutú osobu bude informovať.

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe odpoveď a to spôsobom, akým o ňu dotknutá osoba požiadala alebo podľa jej požiadavky.

Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou

Ak sa osoba cíti dotknutá na svojich právach, môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona.

Návrh musí obsahovať:

 1. údaje o navrhovateľovi,
 2. proti komu návrh smeruje, predmet návrhu, označenie práv, ktoré mali byť pri spracúvaní OÚ porušené,
 3. dôkazy na podporu tvrdení.

Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu OÚ, Hraničná 12, 820 02 Bratislava. Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

9 COOKIES

9.1 V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia vášho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“ alebo „súbory cookie“).

9.2 Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

9.3 Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na stránke www.smartech.sk a www.superodpocet.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

 • Základné súbory cookie

Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a podobne. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

 • Prevádzkové súbory cookie

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a podobne. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

 • Súbory cookie tretích strán

Na stránkach www.smartech.sk a superodpocet.sk sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookie, ktoré nepodliehajú kontrole www.smartech.sk a www.superodpocet.sk. Príkladom toho je, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. www.smartech.sk a www.superodpocet.sk nemôže mať ani kontrolu nad ukladaním, ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto tretích strán.

9.4 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

Cookies, ktoré sa na www.smartech.sk a www.superodpocet.sk používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Cookies smartech.sk:

Cookies superodpocet.sk:

10 MÁTE OTÁZKY?

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania OÚ nás môžete kontaktovať. Radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Názov obchodnej spoločnosti: SmarTech Solutions SK, s.r.o.,

Sídlo: 1. mája 173/11, 911 01 Trenčín

IČO: 50 149 237

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Gondár

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
KROČKA & PARTNERS s.r.o.
Plzenská 16/3, 831 03 Bratislava
gdpr@smartech.sk, office@krockaparters.sk

11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018. V prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny si prevádzkovateľ vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

 

Dokumenty k stiahnutiu:

Žiadosť dotknutej osoby