GDPR

1 INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.

1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len "OÚ").

Pokyn a poučenie prevádzkovateľa – SmarTech Solutions SK, s.r.o., 911 01 Trenčín, 1. mája 173/11, IČO : 50 149 237, v mene, ktorej koná Ing. Martin Gondár (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana vašich OÚ pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok.

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli www.smartech.sk a www.superodpocet.sk poskytujete súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (klienta) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“).

2 ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ

Ak ste nás oslovili, využili ste niektorú z našich služieb, alebo ste návštevníkom našej stránky www.smartech.sk a www.superodpocet.sk my vás týmto informujeme čo robíme s vašimi OÚ. V prípade, ak máte otázky, tak nás neváhajte kontaktovať.

2.1 KONZULTÁCIE NÁROKOV NA SUPER ODPOČET

Účelom spracúvania OÚ pre IS Konzultácie nárokov na super odpočet je vedenie agendy kontaktov - mail, telefón pre prípadného zmluvného partnera za účelom zistenia, či má subjekt nárok na super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Zoznam osobných údajov: e-mail

2.2 PREDAUDIT

Účelom spracúvania osobných údajov je predaudit,vedenie agendy kontaktov - mail pre prípadného zmluvného partnera za účelom zistenia, či si správne odpočítal výdavky (náklady) na výskum a vývoj.

Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Zoznam osobných údajov: e-mail

2.3 ODBORNÉ SEMINÁRE

 1. Účelom spracúvania je registrácia sa na odborný seminár prostredníctvom formulára a následne vyhotovenie objednávky s faktúrou (vedenie agendy organizovania odborných seminárov pre zmluvných partnerov).
  Osobné údaje spracúvame na právnom základe spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
  Tieto odborné semináre usporadúvame spolu so Slovenskou obchodno – priemyslenou komorou ďalej len „SOPK“, kde vystupujeme ako spoločný prevádzkovateľ.
  Osobné údaje spracúvame meno a priezvisko, spoločnosť, mesto (obec), email, telefónne číslo
 2. Účelom spracúvania osobných údajov je prejavený „záujem o seminár v mojom regióne“.

Vyplnením registračného formulára, nám udeľujte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom záujmu o nás seminár vo vašom regióne alebo podniku. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete TU.

Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby

2.4 MARKETING

 • Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie newslettrov, propagácia spoločnosti, zvýšenie predaja služieb, primárne ich spracúvame na základe Vášho udeleného súhlasu čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
 • V prípade, ak ste už našim zákazníkom, chceme zostať s Vami v kontakte, zameriavame sa aj na existujúcich zákazníkov, ktorých emailovú adresu sme získali v súvislosti s predajom našich služieb. Táto komunikácia sa týka len podobných tovarov a služieb. Dané spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu považujeme za náš oprávnený záujem. Z odberu noviniek newslettrom je možné sa osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávnený záujem čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR kedykoľvek odhlásiť zakliknutím „odhlásiť“ v spodnej časti každého marketingovo zameraného emailu. Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie newslettrov, propagácia spoločnosti, zvýšenie predaja služieb.
 • Zverejňovanie referencii za účelom propagácie služieb klienta a spokojných zákazníkov.

V prípade, ak nemáte záujem o dostávanie týchto informácií, napíšte nám na gdpr@smartech.sk.

 • Za účelom skvalitňovania marketingových kampaní, prevádzkovateľ využíva automatizované profilovanie. Profilovaním pre Vás segmentujeme ponuku/y, ktoré Vás môžu zaujímať a sú pre vás výhodnejšie. V prípade profilovania využívame nasledovné systémy Google Adwords, Facebook Pixel a aplikáciu LEADY.com.
 • Aplikácia LEADY.com primárne identifikuje firmy, ktoré navštívili webové stránky. Aplikácia zjednodušene pozná, aká firma pristúpila na váš web tak, že je schopná priradiť návštevu k právnické osobe, teda firme. Leady v tomto prípade nepriraďuje návštevy ku konkrétnym osobám, či živnostníkom, ale výlučne k spoločnostiam s ručením obmedzením alebo akciovým spoločnostiam. Leady teda neobsahuje osobné údaje ani je nespracováva a GDPR sa na aplikáciu primárne nevzťahuje.
 • Osobné údaje spracúvame na právnom základe súhlas čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Súhlas sa nevyžaduje na základný zber štatistických údajov napr. použitím meracieho kódu Google Analytics.

2.5. ONLINE PROSTREDIE

 • Prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach, účelom spracúvania osobných údajov je komunikáciu s vami ako zákazníkmi na sociálnych sieťach napr. LinkedIn/Facebook. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností. Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov (ďalej len „súbory cookies (ID)“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.
 • Web obsahuje aj loga jednotlivých sociálnych sietí tzv. pluginy.

Pokiaľ na logá nekliknete, nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím vytvoríte odkaz.

Právny základ spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby - čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov, o ďalšom spracovaní a používaní údajov príslušnou sociálnou sieťou a o právach a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v informáciách poskytnutých týmito stránkami sociálnych médií:

Ak si neželáte, aby o Vás sociálne siete získavali údaje, neklikajte na spomínané logá.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa.

2.6 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Osobné údaje spracúvame meno, priezvisko, titul, email, tel. kontakt., podpis, adresa (bydlisko), údaje z príslušného IS, ktorého sa žiadosť o uplatnenie práv týka, ďalšie údaje nevyhnutné vybavenie žiadosti o uplatnenie práv.

Právny základ spracúvania osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľačl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

2.7 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV(obchodná komunikácia)

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností zabezpečenia plynulých dodávateľsko – odberateľských vzťahov.

Právny základ spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame sú meno, priezvisko, titul, podpis, pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo (firemné), faxové číslo (firemné), e-mail (firemný), identifikačné údaje zamestnávateľa meno, priezvisko, titul, podpis, pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo (firemné), faxové číslo (firemné), e-mail (firemný), identifikačné údaje zamestnávateľa.

2.8 ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a e-maily, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu so zamestnancom www.smartech.sk a www.superodpocet.skdo príslušného chatovacieho okna na webových stránkach.Vyplnením údajov vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním uvedených údajov. Vaše meno a e-mailovú adresu len na základe začatia chatu nijako ďalej nevyužívame.

Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Zoznam osobných údajov: navštívené stránky na webových stránkach prevádzkovateľa a odkazujúci URL, dátum a čas návštev webových stránok prevádzkovateľa, technické informácie ako rozlíšenie obrazovky, operačný systém, typ prehliadača a typ zariadenia, geografické lokalizačné údaje (krajiny a mesta), IP adresa, krstné meno alebo priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, ďalšie typy osobných údajov závisí na spôsobe využívania primárnej služby zo strany prevádzkovateľa.

2.9 ÚČTOVNÉ DOKLADY

Ak ste našim obchodným partnerom alebo zamestnancom nášho obchodného partnera, tak vaše osobné údaje spracúvame aj za týmto účelom spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia obchodným partnerom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, vedenie podvojného účtovníctva organizácie, vykonávanie auditov.

Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa a v prípade cudzinca (druh pobytu), číslo bankového účtu, údaje o platbách, telefónne číslo, e- mail, podpis.

2.10 ZMLUVY

Ak ste našim obchodným partnerom alebo zamestnancom nášho obchodného partnera, tak vaše osobné údaje za účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava návrhov zmlúv (oferta), ich uzatváranie (akceptácia) a evidencia zmluvných vzťahov rôzneho druhu

Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, adresa, bydlisko, dátum narodenia, banka – číslo účtu, číslo OP

3 TRETIE STRANY

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám ako súdom, štátny a verejným orgánom, notárom, prípadne našim sprostredkovateľom, poskytovateľom technickej podpory, poskytovateľom nástrojom na analýzu, spracovanie a uchovávanie dát (Google +, Analytics, Adwords), softvérové vybavenie (Microsoft, Google), sociálnym sieťam ako Facebook, Instagram, LinkedIn, TWITTER, YOUTUBE. V spoločnosti dbáme o to, aby sme minimalizovali poskytovanie vašich osobných údajov.

V prípade, ak spracúvame OÚ prostredníctvom sprostredkovateľov, dbáme o to aby sme si vybrali sprostredkovateľov, ktorý spĺňajú požiadavky GDPR tzn. technické, organizačné a personálne.

Vaše osobné údaje poskytujeme:

 • Google LLC (nástroje pre on-line marketing),
 • Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing),
 • INSTAGRAM (marketing),
 • TWITTER (marketing),
 • YOUTUBE (marketing),
 • IMPER cz, s.r.o. (marketing),
 • Účtovná spoločnosť,
 • Google Drive – (úložisko),
 • One drive – (úložisko),
 • Smartsupp.com, s.r.o.(livechat),
 • Mailchimp (rozosielanie newslettrov),
 • SMARTECH Solution CZ,
 • SOPK (spoluorganizátor seminárov)

4 DOBA SPRACÚVANIA

Klient súhlasí so spracovaním osobných údajov odo dňa udelenia súhlasu v zmysle týchto podmienok. Počas doby trvania zmluvy alebo podľa osobitných predpisov (zákon o účtovníctve) je dĺžka spracúvania rozdielna.

Doba spracúvania

 • Konzultácie nárokov na super odpočet, po dobu 10 rokov alebo do dovolania súhlasu.
 • Predaudit, po dobu 3 rokov alebo do dovolania súhlasu.
 • Odborné semináre po dobu 3 rokov alebo do dovolania súhlasu.
 • Marketing po dobu 3 rokov, alebo do odvolania súhlasu (ukončením TPP).
 • Online prostredie po dobu 2 rokov, alebo do odvolania súhlasu.
 • Uplatňovanie práv dotknutých osôb po dobu 1 roka od vybavenia žiadosti.
 • Evidencia odberateľov a dodávateľov po dobu 10 rokov, odo dňa uskutočnenia služby pre klienta.
 • Zákaznícka podpora osobné údaje z livechatu sa uchovávajú po dobu 10 dní, potom sa automaticky vymažú.
 • Účtovné doklady po dobu, ktorú ustanovuje osobitný predpis, t.j. 10 rokov.
 • Zmluvy po dobu 10 rokov.

5 PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ využíva aplikáciu Mailchimp, ktorá má sídlo v USA.

USA je krajina, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú ochranu. Prevádzkovateľ online aplikácie Mailchimp poskytol primeranú záruky a bezpečnosť OÚ a zaručuje sa, že OÚ spracúva v zmyslel zásad GDPR.

Prevádzkovateľ nezamýšľa už ďalší prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google, LinkedIN, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú prístup k OÚ sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a považujú za spoločnosti zabezpečujú primeranú úroveň ochrany.

Tento prenos sa uskutočňuje iba za predpokladu prísneho dodržiavania GDPR.

6 AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ spracúva OÚ v listinnej a v elektronickej podobe.

Za účelom skvalitňovania marketingových kampaní, prevádzkovateľ využíva automatizované profilovanie. Profilovaním pre Vás segmentujeme ponuku/y, ktoré Vás môžu zaujímať a sú pre vás výhodnejšie. V prípade profilovania využívame nasledovné systémy Google Adwords, Facebook Pixel, Smartsupp, Smartlook.

Súhlas sa nevyžaduje na základný zber štatistických údajov napr. použitím meracieho kódu Google Analytics.

7 IP ADRESA

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.

IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

 • IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…),
 • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje,
 • dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

Prevádzkovateľ neuchováva IP adresy.

8. BEZPEČNÝPRENOS ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

9 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a na doplnenie neúplných OÚ.

Právo na výmaz

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,
 4. OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 6. sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti a dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie. Za týmto účelom informuje aj ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

 • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Dotknutá osoba svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Právo na prístup k informáciám

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 1. účele spracúvania OÚ,
 2. kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ,
 3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 4. dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 6. práve podať návrh na začatie konania,
 7. zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade bude informovať.

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej odpoveď a to spôsobom, akým požiadala dotknutá osoba alebo podľa jej požiadavky.

Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou

Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak sa cíti dotknutá na svojich právach.

Návrh musí obsahovať:

 1. údaje o navrhovateľovi
 2. proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené
 3. dôkazy na podporu tvrdení.

Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02Bratislava. Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

10 COOKIES

10.1 V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).

10.2 Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

10.3 Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na stránke www.smartech.sk a www.superodpocet.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

 • Základné súbory cookies

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

 • Prevádzkové súbory cookies

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

 • Súbory cookies tretích strán

Na stránkach www.smartech.sk a superodpocet.sk sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole www.smartech.sk a www.superodpocet.sk. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. www.smartech.sk a www.superodpocet.sk nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

10.4 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

Cookies, ktoré sa na www.smartech.sk a www.superodpocet.sk používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Cookie smartech.sk:

Cookie superodpocet.sk:

11 MÁTE OTÁZKY?

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Názov obchodnej spoločnosti: SmarTech Solutions SK, s.r.o.,

Sídlo: 1. mája 173/11, 911 01 Trenčín

IČO: 50 149 237

Zodpovedná osoba: Ing. Martin Gondár

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: gdpr@smartech.sk, office@krockaparters.sk

12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.

 

Dokumenty k stiahnutiu:

Žiadosť dotknutej osobyTento web používa na personalizáciu a zacielenie reklám, zdieľanie stránok a analýzu návštevnosti súbory cookies (vrátane analytických a sociálnych). Niektoré z týchto súborov sú nevyhnutné, pre fungovanie webu. Podrobnejšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov.