Legislatíva pre výskum a vývoj

Najťažšie na celom procese je určiť hranice výskumu a vývoja (VaV), teda odlíšiť činnosti výskumu a vývoja od ostatných príbuzných činností.

Výskum a vývoj všeobecne definuje § 2 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, a rozdeľuje sa na následujúce:

 1. Základný výskum je systematická tvorivá činnosť, ktorej hlavným cieľom je získavanie nových poznatkov bez ohľadu na možnosti ich priameho praktického využitia.
 2. Aplikovaný výskum je systematická tvorivá činnosť zameraná na získavanie nových poznatkov s cieľom priameho využitia získaných výsledkov v hospodárskej praxi a v spoločenskej praxi.
 3. Vývoj je systematická tvorivá činnosť v oblasti vedy a techniky využívajúca zákonitosti a poznatky získané prostredníctvom výskumu alebo vychádzajúce z praktických skúseností pri tvorbe nových materiálov, výrobkov, zariadení, systémov, metód a procesov alebo ich zlepšení.

Výskum a vývoj pre účely super odpočtu

Pre účely daňového zvýhodnenie výskumu a vývoja sa Ministerstvo financí SR odvoláva na definíciu obsiahnutú v § 37 Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva:

 1. Výskumom sa rozumie pôvodné a plánované zisťovanie, vykonávané s cieľom získať nové vedecké poznatky alebo technické poznatky a najmä činnosti zamerané na získanie nových poznatkov, skúmanie, zhodnotenie a konečný výber aplikácií zo záverov výskumu alebo iných poznatkov, hľadanie alternatívnych materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb, formulácia, dizajn, hodnotenie a konečný výber možných alternatív nových alebo zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb.

 2. Za vývoj možno považovať aplikáciu zistení výskumu a vývoja alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred začatím ich sériovej výroby alebo používania, dizajn, zhotovenie a testovanie prototypov a modelov, zhotovenie nástrojov, šablón, foriem a čipov využívaním novej technológie, zhotovenie a činnosť skúšobnej prevádzky, ktorá nie je v etape ekonomickej realizovateľnosti výroby, zhotovenie a prevádzka vybranej
  alternatívy pre nové alebo zlepšené materiály, zariadenia, výrobky, procesy, systémy alebo služby.

Čo je to inovácia?

Inovácia je nový alebo podstatne zlepšený stav výrobku, postupu alebo služby, ku ktorému sa dospelo úspešnou realizáciou výskumu a vývoju, alebo iba obyčajným zavedením do praxe bez potreby realizovať výskum a vývoj.

Inováciou sa podľa § 2 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja rozumie:

 • nový alebo zdokonalený výrobok alebo nová alebo zdokonalená služba, ktoré sú uplatniteľné na trhu a založené na výsledkoch výskumu a vývoja alebo podnikateľskej činnosti,
 • nový alebo zdokonalený výrobný postup alebo distribučná metóda vrátane podstatných zmien techniky, zariadenia alebo softvéru,
 • nový spôsob organizácie v podnikateľskej praxi podniku, organizácie pracoviska alebo vonkajších vzťahov,
 • prenos poznatkov vedy a techniky do praxe,
 • nákup súhrnu výrobno-technických a obchodných skúseností (know-how), získavanie a prenájom práv z licenčných zmlúv,
 • zavedenie moderných metód v predvýrobných etapách a v organizácii práce,
 • zlepšenie kontrolných a skúšobných metód v procese výroby a v službách,
 • zvýšenie kvality práce a bezpečnosti práce,
 • zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie,
 • účinnejšie využívanie prírodných zdrojov a energie.

Zavedenie inovácie nie je výskum a vývoj

Pozor, zavádzanie inovácie nie je možné považovať za výskum a vývoj. To sa v praxi odlišuje na základe kritérií výskumu a vývoja.

Slovenská legislatíva, zatiaľ nijako nedefinuje konkrétne uplatniteľné aktivity výskumu a vývoja v jednotlivých sektoroch vedy a techniky. Dobrú predstavu môžu poskytnúť medzinárodné štandardy definované vo Frascati manuáli alebo v Oslo manuáli. 

Úspech výskumu a vývoja

Samotný výskum a vývoj má zásadný vplyv na konkurencieschopnosť a rozvoj podnikania.

Firmy vyvíjajúce nové produkty a výrobné postupy prirodzene obsadzujú výhodnejšiu pozíciu na trhu. Dôsledkom bývajú spravidla dobré hospodárske výsledky. Vieme, že sa našim klientom darí aj vďaka úspešne realizovaným projektom výskumu a vývoja, či už pre interné účely alebo pre naplnenie potrieb zákazníka.

 

Poďme zistiť Váš potenciál – predaudit

 

Kam ďalej 

Aké sú náklady do super odpočtu? »