Výdavky (náklady) do super odpočtu

Do super odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj môžu byť započítané iba výdavky (náklady), ktoré sú evidované oddelene a súvisia s realizáciou projektu výskumu a vývoja.

Uplatniteľné výdavky (náklady) na výskum a vývoj

  • Mzdy a zákonné odvody;
  • materiál (spotrebný materiál, drobný majetok..);
  • daňové odpisy dlhodobého majetku;
  • cestovné náhrady (pohonné látky..);
  • služby a nehmotné výsledky od Slovenskej akadémie vied, od verejných a štátnych vysokých škôl, od právnických osôb zriadených štátom s realizáciou výskumu a vývoja;
  • nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od spoločností, ktorým bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj;
  • výdavky na certifikáciu výsledkov výskumu a vývoja,
  • náklady na licencie softvéru.

Neuplatniteľné výdavky (náklady) na výskum a vývoj

  • výdavky, na ktoré už bola poskytnutá čo i len z časti podpora z verejných financií;
  • ostatné služby, licencie a nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od iných osôb.

  

Kam ďalej 

Ako uplatniť super odpočet? »